Publicerad: 12 december 2019

Nyhet

Andelen privat verksamhet minskar

Andelen verksamhet som kommuner och regioner köpt från privata utförare fortsätter att minska under 2018. Det visar SKR:s årliga rapport Köp av verksamhet 2019.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Kommuner och regioner köper verksamhet för stora belopp och allt fler medborgare får sin välfärd levererad av privata utförare. Omfattningen och utvecklingen av köpt verksamhet skiljer sig dock åt mellan olika verksamhetsområden likväl som det finns stora skillnader mellan enskilda kommuner och regioner.

– Vi ser ett trendbrott för andra året i rad sedan uppföljningen inleddes 2006. Köp från privata utförare ökar fortfarande i nominella belopp, men minskar däremot i relation till de totala kostnaderna, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Verksamheter köptes för 186 miljarder

Under 2018 köpte kommuner och regioner verksamheter, som utfördes av andra offentliga aktörer och privata utförare, för drygt 186 miljarder kronor. För kommunernas del uppgick kostnaderna till 114 miljarder kronor och för regionerna till 71 miljarder kronor.

Kostnaderna för all köpt verksamhet har ökat med 4 procent i nominellt värde från år 2017 till 2018, där regionerna står för den huvudsakliga ökningen. Som andel av de totala kostnaderna minskade dock köpen med 0,1 procentenheter under 2018.

Köpen från privata utförare utgör 79 procent av totalt köpt verksamhet eller 147 miljarder kronor. I nominella tal ökade kostnaderna med 2 procent, men andel av total verksamhet minskade med 0,3 procent.

Kommunernas andel privat verksamhet minskar

Kommunerna köpte 15 procent av sin verksamhet från privata utförare, vilket i nominella tal är på samma nivå som under 2017. Det är dock en minskning med 0,5 procentenheter sett som andel av kommunens totala kostnader. Nedgången ska ses mot bakgrund av 2015–2016 års kraftigt ökade kostnader som en följd av kommunernas ansvar för den då ökande migrationen. Det handlade främst om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn som i stor utsträckning vårdades på HVB-hem.

Regionerna köpte 12 procent av sin verksamhet från privata utförare, vilket i nominella tal är 7 procent mer än år 2017. Regionerna fortsätter därmed att köpa en allt större andel från privata utförare och andelen ökar med 0,1 procentenhet jämfört med året före.

Färre privata utförare

Sammanfattningsvis har antalet privata utförare som utför uppdrag åt kommuner och regioner minskat under 2018, efter flera år av kontinuerlig ökning. En kraftig nedgång finns framförallt bland utförare som tillhandahåller hem för vård och boende för asylsökande, men också inom till exempel primärvård, som en följd av en pågående konsolidering av marknaden.

För hela mandatperioden 2014 till 2018 utvecklades köp av verksamhet som andel av totala kostnader svagare jämfört med mandatperioden dessförinnan. Möjligheten för befolkningen att välja utförare ser olika ut inom olika områden. Intresset för privata utförares etablering är större där invånarantalet är stort och i tätbefolkade områden. SKR:s undersökning visar att 30 kommuner som infört valfrihetssystem, med ett genomsnitt på 15 000 invånare, inte har en enda extern utförare.

Fakta

Nominellt värde är det löpande priset utan hänsyn tagen till inflation eller andra värdeförändringar.

Lars Kolmodin
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!