Publicerad: 9 juni 2016

Nyhet

Allt färre skadas i vården

Världens största journalgranskningsstudie visar att 20 000 färre skadades i vården 2015 jämfört med 2013.

52 000 granskningar på 60 sjukhus visar att:

  • antalet patienter som avlider eller får bestående men av vårdskador är avsevärt lägre än vid tidigare beräkningar.
  • vårdskador förekommer dubbelt så ofta hos utlokaliserade patienter, det vill säga en inskriven patient som vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.
Hans Karlsson
  • vårdskadorna inte ser ut att öka under sommarmånaderna.

– Även om det är glädjande att skadorna minskat så kan vi inte vara nöjda, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg, SKL.

Lidande och kostnader

Fortfarande är det cirka 100 000 patienter som drabbas av vårdskador av varierande allvarlighetsgrad. Det handlar om vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador samt trycksår och fallskador.

Det finns, utöver det lidande för patienten som en skada medför, starka ekonomiska skäl att förbättra patientsäkerheten. Studien visar att vårdtiden vid vårdskada i genomsnitt ökar från 6 dagar till 14 dagar och att cirka 800 000 vårddagar per år till stor del beror på vårdskador.

Detta innebär att drygt 10 procent av alla vårddagar upptas av en patient vars vårdtid har förlängts i samband med en vårdskada. Omräknat i kronor handlar det uppskattningsvis om cirka 7 miljarder årligen.

Långsiktigt arbete

Det finns stora möjligheter att minska lidandet för patienterna och kostnaderna ytterligare.

– Vi vet vilka vårdskadorna är och vi vet vad som kan göras för att minska antalet skador. Vi har evidensbaserade åtgärdsprogram som ska förebygga vårdskadorna och det krävs långsiktigt och uthålligt arbete med samverkan på alla nivåer, inklusive patienterna, säger Hans Karlsson.

– Några landsting och regioner har formulerade visioner, mål och strategier, andra är på väg. Den här studien blir ytterligare ett verktyg för en säkrare vård.

  • Studien omfattar journalgranskningar av över 52 000 vårdtillfällen vid 60 sjukhus, genomförda i samtliga landsting och regioner. Rapporten är sammanställd av SKL.
  • Journalgranskningarna genomfördes under åren 2013-2015.
  • Statistiken finns uppdelad på kön.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!