Publicerad: 4 april 2018

Nyhet

Äldrevård och omsorg jämförd

Vården och omsorgen om äldre har både förbättras och försämrats något jämfört med förra året. Det visar en gemensam rapport från SKL och Socialstyrelsen.

Åsa Furén-Thulin.

Årets Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre innehåller 28 indikatorer och 15 bakgrundsmått. Precis som tidigare år är det skillnader mellan äldre kvinnors och mäns upplevelse av kvaliteten inom både vården och omsorgen.

– Rapporten speglar olika aspekter av kvaliteten i vården och omsorgen ur den äldres perspektiv. Vi ser både förbättringar och försämringar jämfört med förra årets rapport. De äldre deltar och påverkar alltmer vården och omsorgen, vilket är glädjande. Men vi ser också att det riskförebyggande arbetet har minskat framförallt i hemsjukvården, och att fler äldre förskrivs fler än tio läkemedel, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef på SKL.

Fortsatt goda omdömen

Äldreomsorgen får fortsatt goda omdömen av de äldre som har hemtjänst och de som bor på särskilt boende. Resultatet på många av indikatorerna är på riksnivå stabila jämfört med tidigare år. Men det finns en variation i kommunernas resultat, och det finns också skillnader mellan män och kvinnor.

Antalet äldre över 65 år som drabbas av frakturer på lår och höft fortsätter att minska. Men det var nästan dubbelt så många kvinnor som drabbades av fraktur på lår och höft, jämfört med män.

– SKL kommer under året att förstärka vårt stödjande arbete med att förebygga fall och undernäring. Kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar att den äldre får en god vård och omsorg, och denna rapport är ett av flera verktyg för att arbeta med kvalitetsförbättringar, säger Åsa Furén-Thulin.

Fler resultat

  • De äldres bedömning av möjligheterna att påverka hjälpens utförande och tid för hemtjänst har förbättrats något jämfört med förra året, från 48 till 49 procent. Männen upplever sig ha lite mer inflytande och kan påverka tiden, 50 procent har svarat positivt jämfört med 48 procent för kvinnorna.
  • Förskrivningen av olämpliga läkemedel till personer över 75 år som har äldreomsorg fortsätter att minska. Det är vanligare att äldre med hemtjänst förskrivs olämpliga läkemedel jämfört med äldre som bor i särskilt boende. I indikatorn ingår fyra läkemedel som Socialstyrelsen listat som olämpliga. Av kvinnor med hemtjänst får 10,1 procent en förskrivning på olämpliga läkemedel, jämfört med 8,6 procent till män med hemtjänst. I särskilt boende är det något vanligare att män förskrivs olämpliga läkemedel, 8,7 procent jämfört med 8,1 procent till kvinnor i särskilt boende.
  • Förskrivningen av fler än tio läkemedel till personer över 75 år som har äldreomsorg har ökat jämfört med förra mätperioden. Av kvinnor med hemtjänst har 24,5 procent tio läkemedel eller fler, och 23,6 procent av männen med hemtjänst har fler än tio läkemedel förskrivna. I särskilt boende förskrivs tio eller fler läkemedel till 32 procent av kvinnorna och 31,6 procent av männen. Det är en stor variation mellan kommunerna.

Rapporten Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2017 bygger på statistik, enkätdata och annan information från kommuner och landsting och regioner, och från personer 65 år eller äldre med hemtjänst eller som bor i särskilt boende.

Syftet med Öppna jämförelser är bland annat skapa öppenhet och insyn i offentligt finansierad vård och omsorg om äldre, och bidra till förbättring och lärande.

Rapporten vänder sig huvudsakligen till beslutsfattare i både kommun och landsting.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!