Publicerad: 17 november 2017

Nyhet

72 punkter för delaktighet på lika villkor

SKL har tagit fram ett ställningstagande för att utjämna skillnader och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan bli delaktiga i samhället på lika villkor.

Anders Henriksson.

Personer med funktionsnedsättning är kvinnor och män, föräldrar, barn och andra anhöriga. De studerar, jobbar eller står utanför arbetsmarknaden. Bland dessa finns en stor mångfald och kraft, som vi i samhället är dåliga på att ta tillvara. SKL har, i samråd med flera organisationer, arbetat fram ett positionspapper innehållande 72 punkter om förändringar.

– För att skapa delaktighet för alla medborgare behövs förändringar i både åtgärder och attityder. Det handlar inte bara om fysisk tillgänglighet, utan även om rätten till jämlik sjuk- och tandvård, utbildning, arbete, fritid och personligt stöd i vardagen, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL.

Tillgång på arbetsmarknaden

Grundinställningen är att utjämna skillnader och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan bli delaktiga i samhället på lika villkor. Utmaningarna är dock flera. Det handlar om allvarliga hälsoskillnader, alltför hög arbetslöshet, men även den utsatthet för våld och övergrepp som förekommer.

– SKL:s ställningstagande visar att det finns ett stort engagemang hos våra medlemmar och att vi är beredda att vässa oss ytterligare för att säkerställa likvärdig service till alla medborgare och att ingen ska diskrimineras, säger Anders Henriksson.

Kommuner, landsting och regioner behöver se personer med funktionsnedsättning som en stor tillgång på arbetsmarknaden.

– SKL:s positioner är sektorsövergripande och det är också så vi måste se funktionshinderfrågan. Om samhället vore tillgängligt, så skulle det fungera bättre för oss alla, säger Eva Olofsson, ordförande för beredningen för primärvård och äldreomsorg.

Mänskliga rättigheter

I positionspapperet tydliggör SKL sina ställningstaganden för ett samlat nationellt, regionalt och lokalt ansvar för alla människors lika möjligheter. Utgångspunkten är de mänskliga rättigheterna i FN-konventionen och i Agenda 2030. Det berör kommuner, landsting och regioner i uppdraget som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör och som arbetsgivare. Positionspapperet innehåller också ställningstaganden med krav på regeringen och myndigheter, till exempel att staten ska ta ett helhetsansvar för personlig assistans.

Frågor om funktionshinder är tvärsektoriella och berör samtliga verksamheter inom kommuner, landsting och regioner. I positionspapperet avgränsar SKL sina ställningstaganden utifrån några särskilt angelägna områden för delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning:

  • Tillgänglighet och delaktighet
  • Digital delaktighet och användbarhet
  • Folkhälsa och jämlik hälsa
  • Hälso- och sjukvård och tandvård
  • Individuella stöd
  • Utbildning och livslångt lärande
  • Arbete och egen försörjning
  • Kultur, idrott och fritid

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!