Publicerad: 20 april 2018

Debatt

Vad görs åt lågt intresse för EU-politik?

Utredningen ”EU på hemmaplan” visade att mer än hälften av alla medborgare anser sig oinformerade om hur EU-politiska beslut hänger ihop med politiken på hemmaplan.

Särskilt lågt är intresset för EU bland unga, lågutbildade och de som bor på landsbygden. Många unga upplever att de inte har inflytande över politiska beslut som tas, varken på kommunal, nationell eller på EU-nivå. Det bidrar till en demokratisk skevhet i samhället.Detta vill kommunerna i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) åtgärda. Inte minst med vår EU-dag där vuxna och unga ingår ett EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde.

EU påverkar oss – då ska vi påverka EU. Trots att Sverige har varit med i EU sedan 1995 brister det i kunskap, information och möjlighet att vara delaktig i beslut som fattas på EU-nivå. Vi i Sverige skulle tjäna på ett starkare engagemang i frågor som avgörs på EU-nivå. Därför har EU- och handelsminister Ann Linde tagit initiativ till EU-handslag – för att stärka delaktigheten i EU-arbetet runt om i Sverige.

Beslut som tas i Stockholm och i Bryssel påverkar i allra högsta grad oss på lokal nivå. Våra kommuner arbetar dagligen med att omsätta EU-politiska beslut till service för våra invånare. Allt från avfallshantering till skolmat och näringsliv påverkas av EU-beslut. Många av våra anställda arbetar dagligen som demokratiförmedlare och flera av dem arbetar för att höja valdeltagandet i nästa val till Europaparlamentet, med särskilt fokus på unga.

Här i Sverige har vi inte bara rätt till demokratiskt deltagande, vi har även krav på förutsättningen för kunskap för att kunna förstå och påverka det demokratiska samhället. Den statliga utredningen, ”EU på hemmaplan”, som lämnades till regeringen för snart två år sedan, visar att det finns stora kunskapsbrister bland förtroendevalda, tjänstepersoner och lärare när det gäller EU.

I sydöstra Skåne har vi ända sedan Sverige blev medlem i EU för 22 år sedan arbetat aktivt för att minska avståndet till Bryssel. Inför valåren 2018 och 2019 växlar SÖSK upp sitt EU arbete och planerar ett antal ambitionshöjande åtaganden för att stärka EU-kompetensen i sydöstra Skånes kommuner. Bland annat vill vi visa medborgarna det EU-arbete som bedrivs på kommunal nivå- samt förtydliga hur lokal och nationell nivå påverkas av EU och omvänt.

Vi som ingår EU-handslaget företräder fyra olika kommuner, olika beslutsnivåer och olika politiska partier. Men trots meningsskiljaktigheter inom andra områden är vi fullt ut överens om att de demokratiska förutsättningarna ska öka på lokal nivå och att Sverige ska vara en starkare röst i EU. Vi är även överens om att vägen dit är ökad kunskap om hur EU fungerar och om hur vi påverkar EU. SKL välkomnar och stödjer kommunernas arbete för ökad delaktighet i EU-arbete. Därför gläds vi gemensamt åt EU-minister Ann Lindes initiativ om att ingå ett EU-handslag om ökad delaktighet med oss i SÖSK. Som representanter för Ystads, Simrishamns, Tomelilla och Sjöbo kommun kommer vi - tillsammans med representanter från Ungdomsfullmäktige och Ungdomsråd - att diskutera hur vi ska stärka de demokratiska förutsättningarna för både kommuner och invånare.

Kommunalråd och oppositionsråd i sydöstra Skåne:

Kent Mårtensson

Leif Sandberg

Magnus Weberg

Karl-Erik Olsson

Kristina Bendz

Torgny Larsson

Cecilia Olsson Carlsson

Anders Johnsson

Ann Linde, EU- och handelsminister

Lena Micko, Ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!