Publicerad: 11 oktober 2019

Debatt

Strandskydd och riksintressen hindrar nya bostäder

Regelverk för strandskydd och riksintressen är hinder för bostadsbyggandet. Det visar en enkätstudie som SKL tagit fram. Regeringen måste agera, skriver Anders Knape, ordförande för SKL.

Bostadsbristen slår mot enskilda, den hämmar tillväxt och kostar samhället miljardbelopp. Landet över arbetar kommuner aktivt för att det ska byggas fler bostäder snabbt och till rimliga kostnader. Men arbetet försvåras ofta av komplicerade regelverk.

I en ny SKL-enkät har närmare 200 kommuner lämnat sin syn på hur åtta olika statliga regelverk påverkar bostadsbyggandet. Nästan 90 procent av kommunerna svarar att strandskyddet försvårar planering och byggande av bostäder. Över 60 procent svarar att reglerna för riksintressen försvårar planeringen och byggandet. Nu måste regeringen agera.

Strandskyddet har bra och viktiga syften. Det är angeläget att säkra allmänhetens tillgång till stränder och att värna den biologiska mångfalden. Men regelverket, och myndigheters strikta tillämpning av det, har fått orimliga konsekvenser.

Många kommuner har varit kritiska till att länsstyrelser utvidgat strandskyddet i stora områden utan att tydligt motivera varför. Det finns också omfattande kritik mot att staten stoppar nybyggnation som varken påverkar biologisk mångfald eller tillgången till stränder i delar av landet där det byggs lite och tillgången på stränder är stor.

Särskilt stora är problemen på landsbygden, där strandnära lägen kan vara de enda där marknaden vill bygga. Det finns lättnader som ska underlätta byggande i strandnära lägen på landsbygden, men bara var fjärde kommun anser att lättnaderna faktiskt gör det. Detta trots att det finns landsbygd i de allra flesta kommuner.

Hösten 2018 lade SKL fram ett förslag till ett nytt komplett regelverk för strandskydd som har en stark förankring bland kommunerna. Med vårt förslag blir det en rimlig balans mellan bevarande och nybyggnation. Det blir enklare att bygga strandnära på landsbygden, samtidigt som strandskyddets syften värnas. Vår förhoppning är att den utredning som nu ser över strandskyddet tar tillvara vårt förslag och att förslaget förverkligas av riksdagen.

När det gäller riksintressena, det vill säga de områden som statliga myndigheter pekat ut som viktiga att skydda för exempelvis kulturmiljövård och utbyggnad av infrastruktur, täcker de mer än halva Sveriges yta. Många är inaktuella och otydliga, men hindrar ändå nya bostäder. Den översyn av riksintressena som ska göras enligt januariöverenskommelsen behöver leda till att riksintressena blir färre, tydligt avgränsade och täcker betydligt mindre arealer. Först då får riksintressesystemet legitimitet.

Utöver strandskyddet och riksintressena omfattar SKL:s genomförda enkät också regler för exempelvis miljökvalitetsnormer och samverkan med Länsstyrelsen. Gemensamt för de olika regelverken är att de utgör så kallade ingripandegrunder för staten i tillsynen av kommunernas planeringsverksamhet. Staten kan bland annat upphäva en kommunal detaljplan för nya bostäder om det bedöms att reglerna inte är tillgodosedda.

124 av kommunerna i enkätstudien uppger att de har pågående planarbeten för 62 000 bostäder där de inväntar länsstyrelsens bedömning av enkätens berörda regelverk. Det är fler bostäder än vad som började byggas i alla Sveriges 290 kommuner år 2018. Det betyder att reglerna som SKL ställt frågor om har stor påverkan på byggandet av bostäder.

Kommunerna är inte mot något av regelverken eller dess syften. Tvärtom. De vill och behöver ha regler som stödjer och underlättar ett bra samhällsbyggande. Därför är det problematiskt att de ofta istället tycker att reglerna – inte bara de som gäller strandskydd och riksintressen – försvårar planeringen och byggandet av bostäder.

SKL diskuterar gärna med regeringen hur enkätens åtta statliga regelverk, men även andra, på ett bättre sätt kan underlätta kommunernas arbete med bostäder. Vi uppmanar regeringen att förändra de många regler och bestämmelser som på ett omotiverat sätt försvårar nybyggnation och utveckling i städerna och på landsbygden.

Anders Knape, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Artikeln är publicerad på SvD.se 11 oktober 2019

Jan-Ove Östbrink
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!