Publicerad: 18 juni 2019

Debatt

Slutreplik: Skatteverket bör lyssna bättre

När SKL och flera andra tunga instanser inom hälso- och sjukvårdsområdet uttrycker stark oro för att Skatteverkets rigida hållning när det gäller beskattning av vårdtjänster, så slår Skatteverkets generaldirektör ifrån sig den oron och fördjupar sig i juridiska teknikaliteter.

Skatteverkets ledning har, av sitt svar på SKL:s inlägg att döma (SvD 13 juni), inte förstått att myndighetens agerande riskerar att få stora konsekvenser långt utanför beskattningsområdets ram. Agerandet riskerar att påverka hälso- och sjukvården på ett olyckligt sätt.

Även om Skatterättsnämnden gjort en bedömning i linje med Skatteverkets övertolkning, kan den inte utgöra grund för beskattning av vårdtjänster i strid med lagstiftarens vilja. Att beskatta vårdtjänster som om de vore uthyrningsverksamhet av bemanningsföretag har inte prövats varken av Högsta förvaltningsdomstolen eller av EU-domstolen.

Det blev häromdagen också tydligt att även riksdagen reser frågetecken kring Skatteverkets agerande. Skatteutskottet tog i ett så kallat utskottsinitiativ beslut om att uppmana regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av Skatteverkets tolkning. Skatteutskottet uppmanar också regeringen att återkomma till riksdagen med förslag som neutraliserar konsekvenserna för patienter och vårdgivare om behov finns. Nu är alltså inte bara rättsläget oklart och hälso- och sjukvårdens aktörer mycket oroliga, utan nu har också lagstiftaren agerat och ifrågasatt Skatteverkets agerande.

SKL har under hela våren på olika sätt sökt övertyga Skatteverket om vikten av att inte hals över huvud tillämpa något som inom några få år kan visa sig vara felaktigt. Beskattningsåtgärder ska vara stabila och långsiktigt hållbara. Beskattning av vårdtjänster från underleverantörer måste prövas slutligt innan Skatteverket beskattar.

Det enda rimliga nu är att Skatteverket skyndsamt meddelar att de nya reglerna skjuts på framtiden. Om inte lagstiftarens initiativ räcker som signal till Skatteverkets ledning, vad krävs i så fall?

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Slutrepliken publicerades på SVD debatt den 18 juni 2019

Jeanette Fored
Förbundsjurist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!