Publicerad: 1 oktober 2019

Debatt

Risk för lägre tjänstepension för välfärdens medarbetare

Staten höjer pensionsåldrarna för att fler ska jobba längre. Samtidigt vill man införa krångliga pensionsregler som riskerar lägre tjänstepensioner för anställda i kommuner och regioner.

Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen SKL

Agneta Jöhnk

Regeringens förslag till nya pensionsregler strider dels mot grundtanken med den svenska modellen, dels riskerar de att göra det oattraktivt att arbeta i välfärdsyrken.

Sverige genomför just nu många historiskt genomgripande förändringar på pensionsområdet. Exempel är höjda åldersgränser i pensionssystemet, olika konsumentskyddsåtgärder som tjänstepensionsföretagsregleringar, kapitalflyttsregleringar, och försäkringsdistributionslagar, förslag om ett nytt premiepensionssystem och reformering av grundskyddet för pensionärer för att nämna några av reformerna.

Finansinspektionen har nyligen lagt fram ett antal förslag till föreskrifter för den kollektivavtalade tjänstepensionen som i förlängningen kommer att öka kraven på högre tjänstepensionsavsättningar. Förslagen medför sannolikt också minskade investeringar i sektorns infrastruktur och tjänstepensionsföretagens möjlighet att ge avkastning på sektorns insatta tjänstepensionsmedel riskerar att begränsas starkt utifrån förslag om kapitalkrav. Dessutom så ser SKL och Kommunal att förslagen från Finansinspektionen är kostnadsdrivande och kommer att innebära högre avgifter för de försäkrade. Sammantaget så ser vi stora risker till ett minskat utfall i pension för undersköterskor, barnskötare och alla andra yrkesgrupper som får välfärden att fungera.

Sverige står inför en period med stora demografiska utmaningar. Antalet personer över 80 år ökar med 47 procent de närmaste tio åren. Däremot är ökningen av antalet personer i arbetsför ålder bara cirka 5 procent. Med andra ord behöver allt fler välfärdstjänster, som vård och omsorg, medan det finns allt färre att rekrytera på arbetsmarknaden.

I detta läge väljer staten att lägga fram lagförslag och föreskrifter som kan leda till försämrade tjänstepensioner för kommunalt anställda. Det är helt oförståeligt. Staten borde istället lägga kraften på att ge oss parter bättre förutsättningar att göra välfärdsyrkena än mer attraktiva. Istället bidrar statens agerande till att det kan bli ännu svårare att rekrytera fler medarbetare till välfärdens yrken.

Långsiktigt ser SKL och Kommunal låga nivåer i den allmänna pensionen och därmed kommer tjänstepensionen att öka i betydelse för framtida pensionärer. Varje insatt pensionskrona från kommunal sektor bör därför gå till att optimera utfall till pension och inte till att skapa förutsättningar för inhemsk konkurrens mellan olika pensionsbolag.

SKL och Kommunal ser utvecklingen som alarmerande. Frågan handlar ytterst om utvecklingen av Sveriges fortsatta välfärd. Det finns en uppenbar risk att lagförslagen och föreskrifterna på pensionsområdet kommer att innebära lägre skatteintäkter för stat, region och kommun. Lägre skatteintäkter påverkar välfärden och Sveriges ekonomi negativt.

Staten kan inte verka för att vi ska jobba längre genom höjda pensionsåldrar, och samtidigt införa regler som gör det svårare för kommunala arbetstagare att få en dräglig tjänstepension. Lägre tjänstepensioner kommer att göra välfärdsyrkena mindre attraktiva. Dra tillbaka lagförslagen och lämna till arbetsmarknadens parter att komma överens om villkoren för kommunalt anställdas tjänstepensioner.

Lenita Granlund, avtalssekreterare Kommunal
Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Artikeln publicerades i Aftonbladet den 1 oktober 2019

Niclas Lindahl
Förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!