Publicerad: 14 december 2018

Debatt

Replik: Kunskapsstyrning med patientens perspektiv i fokus

Kritikerna har misstolkat nationella programområdens uppdrag och ser representationen ur ett alltför snävt perspektiv, enligt beredningsgruppen i landsting och regioners system för kunskapsstyrning.

I all utveckling av hälso- och sjukvård behöver patientens perspektiv finnas med och i landsting och regioners samverkan i att styra vården utifrån bästa tillgängliga kunskap är det basen. Därför speglar arbetet i de nationella programområdena vårdkedjan och patientens hela vårdprocess, och begränsas inte till specifika kompetenser.

Regioner och landsting anpassar nu sina respektive kunskapsorganisationer för att matcha den nationella struktur för programområden och samverkansgrupper som satts upp. Strukturen kommer ständigt att utvecklas. Huvudmännen ansvarar för arbetet och SKL ger stöd i det.

Majoriteten av programområdena startade i våras med en medvetenhet om att flera förmodligen skulle tillkomma. Ett av de programområden som startats upp nyligen är Äldres hälsa. När en grupp specialister inom geriatrik kritiserar sammansättningen av ledamöter inom detta programområde (DM, 28 november 2018) verkar det göras utifrån ett specialistperspektiv.

I alla nationella programområden nomineras och beslutas ledamöterna av landstingen och regionerna. Ledamöterna har bred kunskap och ett tydligt mandat att representerar sin sjukvårdsregion i programområdet. Viktiga aspekter är att arbetet i programområdet ska spänna över hela vårdkedjan, eftersom resultatet för patienten till stor del beror på hur väl vi samverkar i vården.

Programområdet har ett brett uppdrag att leda arbetet om hur vi skapar en god vård för och tillsammans med äldre personer och identifiera de åtgärder som kan göra skillnad till det bättre för liv och jämlik hälsa.

Givetvis är det angeläget att spetskompetens inom geriatrik tas tillvara för utvecklingen av vården av våra äldre, något som kommer vara en självklar uppgift för det nationella programområdet att tillsammans med specialistföreningen hitta bra former för.

Att representanterna i programområdet för Äldres hälsa tillsammans har kunskap om geriatrik, demens, palliativ vård, arbetsterapi samt allmänmedicin, och dessutom har mandat att driva förändring på hemmaplan, ger goda förutsättningar för att patientens perspektiv och behov är vägledande i de insatser som kommer att göras för en bättre vård av äldre.

Beredningsgruppen, landsting och regioners system för kunskapsstyrning:

Monika Johansson, Norra sjukvårdsregionen
Johannes Blom, Sthlm/Gotland sjukvårdsregion
Karl Landergren, Sydöstra sjukvårdsregionen
Christer Lindbladh, Södra sjukvårdsregionen
Marianne Van Rooijen, Uppsala/Örebro sjukvårdsregion
Lars Rex, Västra sjukvårdsregionen
Marie Lawrence, Stödfunktionen vid Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken publicerades i Dagens Medicin den 13 december 2018.

Marie Lawrence
samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!