Publicerad: 28 december 2018

Debatt

Regionreformen är gynnsam för hela landet

Vid årsskiftet förändras lagen så att alla landsting får ansvaret för den regionala utvecklingen och bildar därmed regioner.

Sedan slutet av 1990-talet pågår ett skifte i svensk samhällsorganisation som har viktig principiell och praktisk betydelse. Regionerna – som fram till nu varit landsting - tar successivt över det som kallas det regionala utvecklingsansvaret – ett ansvar som tidigare legat på staten.

Det utökade ansvar som regionerna nu får är i grunden en demokratireform. Den innebär en decentralisering av makt från staten och en mer renodlad direktdemokrati, det senare när det handlar om uppgifter som tidigare funnits hos länsstyrelsen eller regionförbund. Det är en demokratireform som breddar portföljen för regionala politiska företrädare och möjliggör gemensamma utvecklingssatsningar i tätt samarbete med kommunerna utifrån länens specifika förutsättningar.

Tidigare regionbildningar har visat på vikten av att kunna kraftsamla gemensamt och med hjälp av ett aktivt politisk ledarskap ta kliv i rätt riktning. För staten handlar det om att nyttja potentialen som finns i det enhetliga regionala självstyret runt om i landet. En region är inte en länsstyrelse och det regionala utvecklingsuppdraget fungerar bäst när det anpassas efter lokala och regionala förutsättningar. Det lokala och regionala självstyret är fortsatt en grundbult i vårt samhälle. Det regionala utvecklingsuppdragets stora potential ligger i att det genomsyras av tillit och samspel mellan lokal, regional och nationell nivå, inte i ökad statlig styrning.

Regionernas utökade ansvar handlar bland annat om att ta ledarskapet för att stärka människors möjlighet till jobb och utbildning, utveckla framtidens kollektivtrafik och främja ett rikt kulturliv – utifrån de förutsättningar som regionen och kommunerna i regionen har. Så kan vi gemensamt möta de utmaningar vi står inför. Ett utvecklingsarbete pågår redan idag runt om i landet och exemplen på hur en region kan bidra är många. Tre bra exempel är:

  • Ett hållbart samhälle – klimatsamverkan regionalt och lokalt

Tillsammans med kommuner och länsstyrelser har Region Skåne initierat det som kallas Klimatsamverkan Skåne med ambitionen att vara 100% fossilbränslefria år 2020. En utgångspunkt för samverkan är bland annat att Skåne har goda förutsättningar att producera biogas, vilket lett till en gemensam avsiktsförklaring med över 70 aktörer kring produktion, distribution och användning av biogas, som sedan används inom exempelvis kollektivtrafiken.

  • Forskning och utveckling för att stärka regioner och Sverige

Västra Götalandsregionen har, tillsammans med Göteborgs Stad och andra aktörer, medfinansierat Bio Venture Hub – en plantskola för mindre forskningsföretag inom läkemedel och medicinteknik, förlagd i Astra Zenecas lokaler i Mölndal. Satsningen är ett steg i att stärka Life Science –sektorn och knyter samman små och stora bolag i ett gemensamt ekosystem. Det stärker både Västra Götaland och hela Sveriges konkurrenskraft inom forskning och utveckling på sikt.

  • Framgångsrik integration för fler människor i jobb

I Region Jämtland-Härjedalen finns ett högt ställt mål om att integration ska genomsyra hela det regionala utvecklingsarbetet. Tillsammans med kommuner, statliga myndigheter och näringslivet arbetar man strategiskt och skapar förutsättningar för att korta vägen till första jobbet för nyanlända. Det gemensamma arbetet har lett till regionen och kommunerna har kortat tiden från ankomst i Sverige till första jobbet radikalt, där man nu ligger i topp i Sverige.

I mer än tio år har Sveriges Kommuner och Landsting jobbat för bildandet av regioner. Det ökade regionala utvecklingsansvaret är en viktig del för att alla delar av Sverige ska kunna växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Kommuner och regioner står inför en rad samhällsutmaningar kommande år. Vi har en demografisk utveckling med fler äldre, en ökande polarisering mellan stad och land och en ständigt pågående förändringar på arbetsmarknaden. Det regionala utvecklingsansvaret ger kommuner och regioner en större verktygslåda för att möta dessa utmaningar gemensamt.

Lena Micko, ordförande, SKL
Anders Henriksson, förste vice ordförande, SKL

Artikeln publicerads på Dagens Samhälles debattsida, fredagen den 28 december 2018
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skl-regionreformen-ar-gynnsam-hela-landet-25392

Katrien Vanhaverbeke
Sektionschef, avddelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!