Publicerad: 14 november 2019

Debatt

Patienter viktiga i utvecklingen av hälso- och sjukvården

Det krävs ett nära samarbete mellan många aktörer för att stärka utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården. Inte minst spelar patienternas erfarenheter en avgörande roll.

REPLIK. Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården handlar om att alla patienter ska få den bästa möjliga vården baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om att säkerställa en jämlik, effektiv och patientsäker vård i hela landet.

2017 tog alla regioner politiska beslut om att ingå i ett gemensamt system för kunskapsstyrning, och det är i denna samverkan som de nationella programområdena har sin hemvist. Men arbetet sker med vetskap om att regionerna inte kan göra detta på egen hand. Samverkan med patient- och professionsföreningar, kommuner och myndigheter är en förutsättning för att lyckas.

Sedan uppstarten av kunskapsstyrningssystemet har regionerna beslutat om 25 nationella programområden. I dessa arbetar experter från respektive sjukvårdsregion. Deras uppdrag är att bidra till att utveckla hälso- och sjukvården inom sina respektive områden, bland annat genom samverkan med patientföreningar.

För att stärka patienternas delaktighet i utvecklingen och säkerställa patientens perspektiv i alla delar av kunskapsstyrning har regionerna, tillsammans med flera patientföreningar, i år tagit fram en rutin för patientmedverkan.

En individs hälsa som helhet är för komplex för att strikt delas in i programområden och vi människor är inte likställda med diagnoser. Därför har alla nationella programområden också i uppdrag att tillsammans identifiera gemensamma områden för utveckling, utifrån ett patientperspektiv.

Att samverka i kunskapsstyrning är ett sätt för regionerna att ta sitt ansvar för utvecklingen av och kvaliteten i svensk hälso- och sjukvård, ett ansvar de är ålagda i hälso- och sjukvårdslagen. Det enda rimliga är att ansvaret för kunskapsstyrningssystemet ligger på de aktörer som ansvarar för hälso- och sjukvården. På nationell nivå leds systemet av en representant från respektive sjukvårdsregion och en representant från SKL.

SKL:s övergripande uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Kunskapsstyrningssystemet är en viktig del i utvecklingen av en kunskapsbaserad, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård. Den utvecklingen behöver ledas av Sveriges regioner, i nära samverkan med kommuner, stat, professionsföreningar och inte minst patienter och patientföreningar.

Mari Forslund, chef för sektionen kvalitet och uppföljning, SKL

Debattartikeln publicerades på Altinget.se den 14/11-19

Mari Forslund
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!