Publicerad: 2 maj 2019

Debatt

På god väg mot oberoende av hyrpersonal

I en replik skriver Fredrik Lennartsson, SKL, att arbetet i regionerna med att bli oberoende av hyrpersonal pågår och i det arbetet ingår också att se över upphandlingskostnaderna.

I en debattartikel på SvD den 26 april skriver Johan Enfeldt och Lisa Pelling, Tankesmedjan Arena Idé, att ”SKL drivit ett arbete för att bli oberoende av hyrpersonal och att det är ett rejält misslyckande”. Det är en bild jag inte delar och det är beklagligt att skribenterna målar så svart och vitt.

Regionerna har under de senaste åren använt möjligheten att hyra in personal i större utsträckning. Huvudorsaken är den demografiska situation vi har med ökande behov hos äldre och kroniskt sjuka och brist på personal i vården. Hyrbemanning har varit ett sätt för en vårdcentral eller en vårdavdelning att klara verksamheten och kunna möta patienterna och deras behov. Självklart är det viktigare att ha inhyrd personal på plats än ingen personal alls.

För ett par år sedan var den årliga kostnadsökningen 25 procent för inhyrd personal. På många håll var verksamheter helt beroende av bemanningsföretag. Det var en ohållbar och oönskad situation. För att kunna säkerställa en kontinuerlig, säker, trygg och kostnadseffektiv vård tog regionerna ett gemensamt beslut att intensifiera arbetet för att bryta beroendet.

Vi kan nu se att satsningen gett effekt, under 2018 var kostnadsökningen knappt fyra procent jämfört med föregående år. I hälften av Sveriges regioner minskar kostnaderna för inhyrd personal. I den bemanningstrend som redovisas varje kvartal och på helår så ser vi att under 2017 var det tre regioner som minskat sina kostnader totalt jämfört med 2016 och tio regioner som minskat sina kostnader för 2018 totalt jämfört med 2017. Det visar att regionerna är på god väg men det räcker inte.

Under de gångna två åren finns det många goda exempel på framgångsrikt arbete för att minska beroendet av inhyrd personal. Ett stort antal åtgärder görs i alla regioner baserat på den lista av i dagsläget ett 100-tal förslag till åtgärder som tagits fram gemensamt. Till exempel nya effektivare arbetssätt och arbetsflöden, ökad satsning på specialistutbildning av sjuksköterskor, AT-läkare och ST-läkare, inrättande av bemanningspooler samt att se över rekryteringen. Flera av åtgärderna är långsiktiga och det kommer att ta tid innan full effekt uppnås. I SKL:s senaste rapport (Personalen i välfärden 2018) med personalstatistik så ökade antalet sjuksköterskor i regionerna med 150 personer och antalet läkare med 600 personer.

Rapporten Hyrsjuksköterskor i vården av Johan Enfeldt uppmärksammar och belyser på ett bra sätt den komplexa frågan kring inhyrning av personal i vården, särskilt vad gäller sjuksköterskor och upphandlingarnas betydelse för kostnadsutvecklingen.
De råd författarna ger, exempelvis användning av korta kontrakt, inrättande av bemanningspooler, nya skarpare ramavtal är bra och också identifierade av regionerna och SKL och arbete pågår inom dessa områden och kommer att intensifieras.

Samarbetet mellan SKL och regionerna för att uppnå en vård oberoende av inhyrd personal kommer att fortsätta. Med kommande utmaningar med ökade välfärdsbehov och hotande arbetskraftsbrist behöver vi också fortsätta att utveckla nya och mer resurseffektiva arbetssätt.

När debattörerna kallar arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal i vården för ett misslyckande, så gör de det väldigt lätt för sig. Det är visserligen så att regionerna inte nådde det högt ställda målet under de gångna två åren, men hellre spänna bågen hårt och nå en bit än att inte ha några ambitioner alls. Arbetet fortsätter.

Att minska beroendet av inhyrd personal är en högt prioriterad fråga i alla regioner. Det handlar i grund och botten om att kunna säkerställa en säker och trygg vård. Men det handlar också om att skapa god arbetsmiljö och att använda våra gemensamma resurser på bästa sätt.

Fakta
Sveriges regioner har sedan 2016 arbetat tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inom ett stort antal områden för att uppnå ett oberoende av inhyrd personal. Syftet med arbetet är att främja trygga vårdkontakter med god kontinuitet och kvalitet, god arbetsmiljö och kostnadseffektivitet.

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Repliken publicerades på SvD den 30 april 2019

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!