Publicerad: 4 februari 2019

Debatt

Överprövningar av upphandlingar kostar miljarder

Samhällsekonomiska konsekvenser behöver ges större betydelse när nya regler övervägs för prövning av offentliga upphandlingar, skriver VD för SKL och VD för SKL Kommentus i en debattartikel.

Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige beräknas till 683 miljarder kronor (2016). Det motsvarar 17,5 procent av Sveriges BNP.

18 500 upphandlingar annonserades 2017 och kommunala sektorn står för huvuddelen. Missnöjda anbudsgivare ansökte om domstolsprövning i drygt 1 200 fall varav de upphandlande myndigheterna fick rätt i 80 procent. Sverige har länge haft flest upphandlingsmål i EU men antalet minskar glädjande nog. Domstolarnas handläggningstider har däremot ökat.

Regler om överprövning behövs men varken myndigheter, leverantörer eller samhället i stort tjänar på en långdragen handläggning eller att små formaliafel får prövas i upphandlingens alla faser. Vi är kritiska till att samhällsekonomiska kostnader inte tillmäts verklig betydelse när nya regler övervägs för prövning av offentliga upphandlingar. Vi är också kritiska till att Förenklingsutredningen inte ens haft i uppdrag att analysera kostnaderna och att utreda och lämna förslag för att minska de långa handläggningstiderna. Ingen offentlig utredning har heller utrett samhällskostnaderna för överprövningar eller övervägt åtgärder till följd av en sådan analys.

Vi som arbetar med upphandling och avtal för att frigöra resurser till välfärden och förenkla för de kommunala verksamheterna är kritiska mot att överprövningarna drar ut på tiden och därmed försenar och fördyrar varor och tjänster. Överprövningarna medför betydande kostnader för samhället som ingen har försökt uppskatta eller beakta. Vi har därför låtit analysera några upphandlingar som blivit överprövade av förvaltningsdomstol.

Region Örebro annonserade i juni 2015 en upphandling av serviceresor värd 25 miljoner. Upphandlingen överklagades och Förvaltningsrättens prövning tog sammanlagt 13 månader. Domstolens långa handläggningstider ledde till att vinnande leverantör inte längre kunde stå vid sina anbudspriser och avtalet förhandlades om. Det ledde till att en leverantör vände sig till Förvaltningsrätten för att få avtalet ogiltigförklarat. Det målet har vandrat genom hela domstolssystemet och ligger nu för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen. Efter drygt tre år i domstol är det inte klarlagt om avtalet – som avser patientresor – har upphandlats enligt gällande rätt. Enbart kostnaderna för själva överprövningen uppgår i skrivande stund till ca 400 000 kronor.

I ett annat fall upphandlade Tyresö kommun en ombyggnad av ett vägavsnitt. En leverantör klagade på ett mindre formaliafel i vinnande anbud och handläggningstiden i förvaltningsdomstolen var drygt fem månader. Tyresö kommun, leverantören och domstolen har tillsammans en kostnad på ca en kvarts miljon kronor för själva prövningen. Den kostnaden är modest jämfört med det som följde av att projektets övriga etapper försenades och kommunen fick anta ett dyrare anbud. Kostnaden för detta blev drygt fem miljoner kronor. Vidare uppstod köbildning i trafiken till följd av förseningen. Den innebar sammanlagt 8 400 timmar i försening för kommuninvånarna vilket tillsammans med koldioxidutsläppen, omräknat till samhällsekonomiska kostnader, uppgick till ca en miljon kronor. Den totala kostnaden för överprövningen och dess konsekvenser uppgick till drygt sex miljoner för en upphandling vars värde uppskattats till 40 miljoner kronor.

Enligt Upphandlingsmyndigheten överprövades drygt 1 200 upphandlingar under 2017. Av dem utgör överprövningar av bygg- och anläggningsentreprenader en knapp fjärdedel (rapport 2017:17). Om vi utgår från att kostnaderna vid Tyresö kommuns överprövning återspeglar de genomsnittliga kostnaderna vid överprövning av samtliga bygg- och anläggningsentreprenader blir kostnaden för samhället drygt 1,8 miljarder kronor. Tillkommer gör kostnaderna som uppstår vid överprövning av varor och tjänster.

Vi är övertygade om att ökade resurser, öronmärkta för domstolarnas handläggning av upphandlingsmål, skulle kunna minska samhällets kostnader med flera miljarder. Vi anser också att domstolsprövningen bör effektiviseras, genom regler som begränsar möjligheten att klaga under upphandlingens alla skeden och maximala tidsfrister för handläggningen. Det senare är verklighet i mer än hälften av EU:s medlemsländer där ingen av deras prövningsinstanser har en handläggningstid som överstiger 60 dagar. De bör vara en förebild för Sverige.

Vesna Jovic, VD Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD SKL Kommentus

Debattartikeln är publicerad i SvD Näringsliv den 4 februari 2019.

Karin Peedu
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!