Publicerad: 12 juni 2019

Debatt

Orimligt att beskatta vård utan stöd i lagstiftningen

Sedan lång tid tillbaka så har ersättning för vårdtjänster inte varit belagd med moms. Skatteverket bör därför genast dra i bromsen och inte låta nya regler träda ikraft den 1 juli.

Anders Knape, ordförande SKL

Anders Knape

Svensk hälso- och sjukvård utgår från offentliga vårdgivare i regioner och kommuner. En del av vården är beroende av resurser som andra, privata, vårdgivare, tillhandahåller. Det finns många mindre privata företag eller ensamföretag, som anlitas av större vårdgivare, både av kommuner och regioner och av större privata vårdgivare. Det är ett bra system som tjänar svensk hälso- och sjukvård väl.

Fram till 2018 har det varit ett etablerat faktum att ersättningen för vårdtjänster inte varit belagda med moms. Det har understrukits i förarbeten till den svenska momslagstiftningen och myndigheter, regioner, kommuner, vårdgivare och organisationer har arbetat utifrån detta. All vård ska vara momsfri och vård anses vara vård i alla led. Det är denna grundprincip som nu är i gungning, vilket är mycket olyckligt.

I juni 2018 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att om ett bemanningsföretag hyr ut egen anställd personal till en vårdgivare, så ska ersättningen beläggas med moms. Det blir en skatt på vårdtjänster. Domstolen ansåg att det inte handlade om det, utan att det var fråga om en momspliktig tjänst: uthyrning av personal. Och därmed att det inte var relevant om det handlade om vårdtjänster eller inte.

Vad betyder det för hälso- och sjukvården? Redan Högsta förvaltningsdomstolens besked innebär en merkostnad för vårdgivarna om man ”hyr in” personal som är anställda i rena bemanningsföretag. Det innebär alltså en merkostnad som i huvudsak finansieras med landstings- eller kommunalskatt och i förlängningen är det resurser som annars hade kunnat användas i hälso- och sjukvården.

Men problemen har inte stannat vid detta. Det förekommer också att vårdgivare anlitar personal hos andra vårdgivare eller att man anlitar vårdpersonal som driver verksamhet i ett eget bolag. Utifrån detta – och Högsta förvaltningsdomstolens slutsats – så har Skatteverket under vintern aviserat att man tänker börja tillämpa detta även när det gäller sådana situationer. Och att det ska göras redan från den 1 juli i år.

Från SKL:s sida har vi sedan det beskedet kom, påtalat orimligheten i att Skatteverket ska börja tillämpa en beskattningsåtgärd innan rättsläget är klarlagt. Det har redan skapat oro och oklarheter i regioner och kommuner, liksom hos de allra flesta vårdgivarna, som på ett eller annat sätt drabbas av om Skatteverket agerar på detta rigida sätt. Det finns ännu enbart förhandsbesked från en oenig skatterättsnämnd och dessa förhandsbesked kommer med stor sannolikhet att överklagas. Rättsläget är alltså mycket oklart.

Skatteverket bör inte tillämpa något som om några år kan visa sig vara felaktigt. Högsta förvaltningsdomstolen kan komma till en helt annan bedömning än den Skatteverket har just nu. Att Skatteverket bidrar till att skapa osäkerhet och på lösa grunder driva upp kostnader för hälso- och sjukvården är mycket olyckligt. Vi har självklart respekt för de juridiska prövningarna, men motsvarande respekt bör visas för att etablerad praxis inte kan ändras innan det finns tydliga prejudikat, men tanke på de stora konsekvenser en sådan ändring kommer att föra med sig.

Skatteverket bör inte vidta beskattningsåtgärder innan rättsläget är klarlagt. Skatteverkets ledning bör därför genast dra i bromsen och inte låta nya regler träda ikraft den 1 juli. Beskattning utan stöd i lag hör inte hemma i vårt samhälle.

Anders Knape, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 12 juni 2019

Jeanette Fored
Förbundsjurist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!