Publicerad: 23 maj 2018

Debatt

Nu tar vi nästa steg i skolans digitalisering

Digitaliseringen av samhället påverkar eleverna. Digital kompetens är nödvändig för fortsatta studier, för att kunna delta i framtidens arbetsliv och för att kunna förstå och påverka.

Digitala verktyg ger tillgång till aktuell och relevant information, underlättar återkoppling till läraren, skapar möjlighet att ta del av inspelade genomgångar och mycket mer.

Rätt använda kan digitala verktyg göra det enklare för lärarna att dela och hitta goda exempel, utbyta erfarenheter samt arbeta effektivare med bedömning och dokumentation. För detta behöver elever och lärare ges förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. Därför är rektors ledarskap och skolhuvudmännens uthålliga styrning avgörande för skolans digitala utveckling.

För att underlätta det lokala utvecklingsarbetet med skolans digitalisering, samarbetar SKL och Skolverket med att ta fram en nationell handlingsplan för skolans digitalisering. Arbetet bygger på, en för skolan, unik samverkan där hela skolväsendet bjuds in att delta med förslag och idéer till en digital yta, skoldigiplan.se.

Handlingsplanen är kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och innehåller samma tre fokusområden; digital kompetens, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning. Handlingsplanen kommer att beskriva pågående aktiviteter i landet, lyfta fram lärande exempel och peka på viktiga åtgärder för fortsatt utveckling och likvärdighet.

I arbetet kommer vi bland annat att diskutera hur tekniken kan integreras i pedagogiken, på vilket sätt digitalisering kan användas för att ge en likvärdig undervisning och hur vi kan öka den digitala kompetensen för alla i skolan. Allt i en nära dialog med skolhuvudmännens ledning, pedagoger, rektorer, utvecklingsansvariga, elevorganisationer och många andra aktörer.

Det finns ett mycket stort engagemang lokalt och nationellt för skolans digitalisering. Många skolor och skolhuvudmän har kommit långt. Samtidigt finns en oro för den digitala utvecklingen, både i och utanför skolan. Både vuxna och barn riskerar att se olämpligt material på internet, bli distraherade av innehållet i sina mobiltelefoner, utsättas för kränkningar och näthat. Det finns också en risk för digitalt utanförskap, när tillgången till datorer och andra digitala verktyg inte är likvärdig.

De här frågorna rör hela samhället och här har skolan ett stort ansvar att guida eleverna, att föra dialog, skapa arbetsro och en trygg lärmiljö. Digitalt kompetenta pedagoger och trygghet och studiero i klassrummen är avgörande. För att både kunna ta vara på de möjligheter som finns och för att kunna upptäcka och hantera svårigheter krävs kompetensutveckling hos alla inom skolväsendet.

Läroplanerna är tydliga. Vi vill därför understryka att det inte finns tid att vänta på den färdiga handlingsplanen. Om man inte redan kommit igång lokalt är det hög tid att starta.

Alla elever ska ges möjlighet att förstå och hantera digitala verktyg och det framväxande samhället. I grunden handlar det om likvärdighet, demokrati, personlig utveckling och Sveriges möjligheter att utveckla sin ekonomi och välfärd.

Vesna Jovic, vd SKL

Peter Fredriksson, gd Skolverket

Artikeln publicerades på Dagens Samhälles debattsajt 23/5-2018

Arbetet med den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering leds av SKL i nära samarbete med Skolverket och i bred samverkan med skolväsendet, utifrån en överenskommelse med regeringen.

En rapport ska presenteras 1 mars 2019. Skolverket har också ett uppdrag från regeringen att främja och följa upp digitaliseringen i skolan. Arbetet utgår från den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Skolverket arbetar även med att digitalisera de nationella proven.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!