Publicerad: 8 december 2018

Debatt

Nationell statistik kan förebygga skolfrånvaro

Om ett par dagar går Sveriges elever på välförtjänt jullov. Men för många elever är skollov och terminsavslutning en påminnelse om att de inte känner sig hemma i den svenska skolan.

Per-Arne Andersson

Per-Arne Andersson

Kalla Faktas program ”De osynliga barnen” lyfter problematiken med ”hemmasittare”, det vill säga elever som av olika skäl inte går till skolan. Varje barn som inte kommer till skolan är ett misslyckande. En fullföljd grundskoleutbildning är i regel avgörande för individens möjligheter till fortsatta studier och ett framtida yrkesliv. Att fullfölja grundskolan är dessutom viktigt för att förebygga psykisk ohälsa.

Skolan, hemkommunen och vårdnadshavare måste arbeta tillsammans för att stödja ”hemmasittare” och hitta sätt för elever att så snart möjligt komma tillbaka till skolan. Individer är olika och därför måste framgångskonceptet vara att utgå från den enskilda individen situation och bygga motivation. Det handlar också om förebyggande insatser med fokus på att främja närvaro och förebygga frånvaro.

I den statliga utredningen ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)”, föreslår utredaren att Skolverket bör få i uppdrag att samla in och redovisa nationell statistik från huvudmän om såväl giltig som ogiltig frånvaro. Vi har i våra remissvar på utredningen lyft fram detta förslag som angeläget, för att det skulle göra det möjligt för huvudmännen att snabbare och tydligare kunna sätta in åtgärder. Ett bättre nationellt underlag och statistik skulle vara en viktig pusselbit för att utveckla bra metoder och förebyggande arbete, samt ge underlag till svensk forskning, som i stort saknas.

Alla kommuner och huvudmän vill att elever är i skolan, de arbetar aktivt med att bryta långvarig frånvaro och många av dem gör det med framgång. Gemensamt för flera framgångsrika kommuner är samverkan mellan förvaltningsgränser samt barn- och ungdomspsykiatrin. Till exempel har kommuner som Ludvika, Lidingö, Örebro och Sundsvall lyckats bryta en hel del frånvaroproblematik på detta sätt.

Debatten om hemmasittare är viktig och angelägen. Varje barn i Sverige som inte får den utbildning den har rätt till riskerar att hamna långt efter sina kamrater inte bara den här terminen utan i livet. Nationellt sammanställd statistik är förstås inte hela lösningen, men kan hjälpa skolor och huvudmän att utveckla sina metoder. Så kan svenska skolor få välkomna alla elever tillbaka från jullovet.

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Malin Gren Landell, psykolog och regeringens utredare av skolfrånvaro

Ulla Hamilton, vd Friskolornas Riksförbund

Aggie Öhman, Prestationsprinsen, debattör och författare

Artikel publicerades på Svenska Dagbladets debattsida den 8 december 2018.

Per-Arne Andersson
Direktör

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!