Publicerad: 20 november 2018

Debatt

Måste bli enklare att bygga strandnära på landsbygden

Strandskyddets syften är bra. Det är angeläget att säkra tillgång till stränder och att värna den biologiska mångfalden. Men på landsbygden har lagstiftningen fått orimliga konsekvenser.

Lena Micko

Lena Micko

Strandskyddets syften är bra. Det är angeläget att säkra allmänhetens tillgång till stränder och att värna den biologiska mångfalden. Men på landsbygden har lagstiftningen, och statliga myndigheters strikta tillämpning av den, fått orimliga konsekvenser.

Många landsbygdskommuner har väldigt god tillgång till sjöar och vattendrag. Trots det hindras byggande i strandnära lägen. Detta är beklagligt, eftersom kommunerna behöver kunna skapa attraktiva boendemiljöer för att utvecklas och locka nya invånare.

Under 2009 och 2010 infördes lättnader i strandskyddet som skulle underlätta landsbygdens utveckling. Men effekten uteblev. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar därför för att lagstiftningen ska förändras. I en aktuell remiss ger vi regeringen ett komplett lagförslag som har en stark förankring bland kommunerna.

Vi vill bland annat se följande initiativ till lagändringar från regering och riksdag:

  • Ta bort kravet att kommuner ska peka ut särskilda geografiska områden, så kallade LIS-områden, för att enklare kunna upphäva eller ge dispens från strandskyddet. I kommuner där det knappt byggs några nya hus är det nästan omöjligt att veta var ny bebyggelse kan komma att ske. SKL föreslår istället generella kriterier som, i varje enskilt fall, kan ligga till grund för att pröva byggande i strandnära lägen på landsbygden.
  • Ta bort kravet att strandnära bostäder på landsbygden måste byggas i anslutning till befintliga bostadshus. På landsbygden finns sällan några befintliga hus att bygga intill. Sambandet mellan bebyggelsen är oftare socialt än geografiskt. En by kan omfatta flera kvadratkilometer. SKL föreslår en lagändring som låter kommuner ta hänsyn till sociala samband och lokala förhållanden.
  • Inför två nya skäl för när kommuner får upphäva eller ge dispens från strandskyddet. Ett skäl ska vara att det på den aktuella platsen inte finns ett växt- och djurliv som är beroende av det unika mötet mellan land och vatten. Det andra ska vara att den planerade åtgärden inte påverkar allmänhetens tillgång till stränder.
  • Ge kommuner möjlighet att i vissa fall upphäva strandskyddet utan samband med detaljplaneläggning.

Vi både tror och hoppas att det här är förändringar som regering och riksdag vill genomföra. Det skulle bli enklare att bygga strandnära på landsbygden, samtidigt som strandskyddets syften värnas. Det skulle bli en rimlig balans mellan bevarande och nybyggnation.

Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Artikeln publicerades på Dagens Samhälles debattsida den 20 november 2018

Johan Larsson
Förbundsjurist

Carmita Lundin
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!