Publicerad: 18 juli 2018

Debatt

Låt kommunerna få ansvaret för byggprocessen

Sveriges kommuner lider idag av en process för bostadsbyggande som försenar, fördyrar och försvårar byggandet. Regeringen måste släppa fram fler kommuner som vill starta egna lantmäterier.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har  lämnat in en hemställan till regeringen om att tillåta kommunal samverkan om fastighetsbildning samt att fler kommuner ges godkännande att inrätta kommunal lantmäterimyndighet.

När det ska byggas om eller byggas nytt behöver det ofta ske förändringar av den fastighet som det ska byggas på. Fastigheter kan till exempel behöva avskiljas från varandra eller slås ihop. Det kan också behöva skapas samfälligheter i nya bostadsområden. Och för att få göra sådana förändringar krävs det först en ansökan om fastighetsbildning till en lantmäterimyndighet.

I dag finns dels ett statligt lantmäteri, dels 39 kommunala. I de kommuner som har ett eget lantmäteri hanteras ärenden om så kallad fastighetsbildning kommunalt. I de andra kommunerna hanteras ärendena av staten. Förnärvarande bor 51 % av Sveriges befolkning i kommuner med egen lantmäterimyndighet.

På senare år har det statliga lantmäteriets handläggningstider ökat snabbt och därmed blivit ett allt större problem, inte minst i bostadsbyggandet. Ansökningar fastnar vanligen i årslånga köer. Den som vill stycka av en fastighet får just nu i genomsnitt vänta i 11 månader på att få beslut i sitt ärende. Den som vill göra en fastighetsreglering får vänta 13 månader. Väntetiden för sammanläggningar är 10 månader. Följden blir bland annat ett fördröjt och fördyrat bostadsbyggande.

En genomgång som vi har gjort av handläggningstider hos de kommunala lantmäterierna visar bland annat att det kommunala lantmäteriet i Norrköping har en medelväntetid på 15,4 veckor för prioriterade ärenden så som bostadsbyggande, i Södertälje är medianväntetiden 7 veckor vid ärenden relaterade till nybyggnation och i Malmö 2,7 månader. Så även om det varierar är väntetiderna kortare hos kommunala lantmäterier än hos det statliga lantmäteriet.

De långa handläggningstiderna är bara en del av problemet. Statens lantmäteri finns inte längre till hands för den som vill få fastighetsrättsligt stöd. Myndigheten bidrar inte längre i alla delar av samhällsbyggnadsprocessen.

Ska det byggas bostäder i ett tidigare obebyggt område behöver det bland annat tas fram en detaljplan. Först när detaljplanen börjat gälla, kan det ske förändringar av en fastighet. För både kommuner och byggherrar är det viktigt att redan i planprocessen kunna förutsäga hur fastighetsbildningen kommer att hanteras. Risken är annars att framarbetade planer måste arbetas om. I värsta fall kan byggprojekt stoppas.

Vad gäller kommunala lantmäterier, är därför inte bara fördelen att de genomgående har betydligt kortare handläggningstider än sin statliga motsvarighet. De finns också tillgängliga redan i samhällsbyggandets tidiga skeden. Kommunernas lantmäterier bidrar med sin kompetens till detaljplaner med bättre genomförbarhet och arbetar ofta med fastighetsbildningen parallellt med att detaljplanen tas fram. Det bidrar till effektiva byggprojekt.

Allt fler kommuner står redo att starta egna lantmäterier. De ansöker till regeringen om att få ta över ansvaret för fastighetsbildningen. Det är något som borde främjas. Men istället väljer regeringen numera att säga nej. Sju kommun har ansökt om kommunalt lantmäteri (kallat KLM) sedan 2014. Sex kommuner har fått avslag och en väntar på svar. Regeringen anger vanligen som skäl att kommunerna är för små för att kunna upprätthålla kompetens, ett argument man hämtar från statens lantmäteri – den enda remissinstansen vid dessa ansökningar.

Men flera av de kommuner som redan i dag har lantmäterier är mindre sett till befolkning och verksamhet. Inga av dessa har fått anmärkningar på kompetensen. Tvärtom är vår uppfattning att verksamheterna generellt fungerar bra.

Vi har därför lämnat en hemställan till regeringen om att regeringen godkänner kommuner som vill starta egna lantmäterier. Vi vill också att regeringen ålägger statens lantmäteri att återuppta sitt samarbete med kommuner, byggherrar och andra aktörer samt att kommuner ges lagstadgad möjlighet att samverka om kommunal lantmäteri myndighet. Det skulle leda till smidigare processer i samhällsbyggandet och därmed också till fler bostäder.

Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 18 juli 2018

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!