Publicerad: 22 februari 2019

Debatt

Kommuner planerar för många fler bostäder än det byggs

En professor i fastighetsekonomi skriver på DN Debatt att kommuner inte ser till att det finns tillräckligt med mark för företag att bygga bostäder på. Det är ett felaktigt påstående.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

Tvärtom planerar kommunerna för många fler bostäder än det byggs. SKL presenterade nyligen en studie för 2017 där 160 kommuner uppgav att de hade färdiga detaljplaner för nästan 160 000 bostäder. Det kan jämföras med att det samma år färdigställdes cirka 34 000 bostäder i dessa kommuner. Den byggklara marken i dessa kommuner motsvarade med andra ord 4,5 års bostadsbyggande. Att ta fram en detaljplan, som reglerar hur mark ska användas och bebyggas, tar oftast mindre än två år. Det är kortare tid än vad det tar för företag att bebygga den mark som kommunen planlagt.

Viljan är stor bland Sveriges kommuner att bidra till ett ökat bostadsbyggande. Kommunerna gör stora insatser för att alla invånare ska få tillgång till ett bra boende. Inte minst tar socialtjänsterna, på grund av avsaknaden av en statlig social bostadspolitik, ett allt större ansvar för socioekonomiskt svagare grupper. Precis som professor Hans Lind efterfrågar, arbetar många kommuner också aktivt med att åstadkomma inkluderande boendemiljöer där människor med olika bakgrund möter varandra. Det planeras för områden med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, villor, med mera.

Segregationen är dock ett komplext problem som kommuner inte kan lösa på egen hand. Bland annat då det inte är kommuner som ensamt avgör var människor vill eller kan bosätta sig. Det styrs i stor utsträckning av sociala faktorer samt individers och familjers ekonomiska förutsättningar. Segregationen kan bara lösas i ett samspel mellan kommuner, fastighetsägare och statliga instanser.

Medan kommunerna ofta skuldbeläggs i diskussionen om vårt lands brist på bostäder, vill SKL istället framhålla att det är dags för regeringen och riksdagen att kliva fram och ta ett större ansvar. Vi vill se en nationell bostadspolitik som tar ett helhetsgrepp om bostadsmarknadens alla delar.

Därför välkomnar vi att Hans Lind, i sin nya rapport, förespråkar en bred bostadspolitisk överenskommelse. Från SKL:s sida anser vi att det är särskilt angeläget att göra det enklare för kommuner att planera för nya bostäder där det är mest attraktivt att bo, att förändra skatteregler så att fler vill och kan flytta till såväl nya som befintliga bostäder och att förstärka ekonomiska stöd till de grupper som i dag har svårt att betala för ett bra boende. Vi kan bistå regering och riksdag med fakta om vilka förhållanden som faktiskt råder på bostadsmarknaden i Sveriges kommuner och regioner. Vi diskuterar också gärna lösningar på de bostadspolitiska utmaningar som våra medlemmar hanterar dagligen.

Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Publicerad på DN Debatt den 21 februari 2019

Jan-Ove Östbrink
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!