Publicerad: 21 mars 2018

Debatt

Heltidsarbete som norm för alla

Alltför många i välfärden arbetar deltid. Det är ett slöseri med kompetens. Därför har alla kommuner, landsting och regioner sedan årsskiftet en handlingsplan för hur fler ska arbeta heltid.

Tobias Baudin och Lena Micko.

Det finns avgörande skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet. Normen är att män arbetar heltid medan kvinnor arbetar deltid för att ta ett större ansvar för barnen och det obetalda hemarbetet. Det utbredda deltidsarbetet är tydligt i kommuner, landsting och regioner, speciellt inom vård och omsorg där fyra av fem anställda är kvinnor. Det här får effekter, inte minst ekonomiskt. Att det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män beror i huvudsak på att kvinnor oftare arbetar deltid.

Vi måste få till stånd en verklig förändring och öka jämställdheten i arbetslivet. Kvinnor behöver bättre möjligheter till karriärutveckling och ekonomisk självständighet, bland annat genom att heltidsarbete blir norm även för kvinnor. Att få fler att arbeta heltid är därför en av de mest centrala jämställdhetspolitiska insatser som kan göras. Det skulle bidra till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer jämställt samhälle.

Vi måste möta det ökande behoven av välfärdstjänster. Det är en stor utmaning är att antalet barn, unga och äldre ökar markant de kommande tio åren, medan de som är i arbetsför ålder inte alls ökar i samma takt. Efterfrågan på barnskötare, elevassistenter och undersköterskor kommer att vara större än tillgången.

Då konkurrensen om arbetskraften kommer att vara hård behöver kommuner, landsting och regioner hitta flera olika lösningar för att möta rekryteringsbehovet. Genom att vara attraktiva arbetsgivare, som tar tillvara befintlig och ny kompetens genom att ge fler möjlighet att arbeta heltid, kan rekryteringsbehovet minska och tillgången till personal öka. Heltidsarbete är alltså en nyckel till att klara en god tillgång till välfärd de kommande åren. Vi är många som måste ta krafttag för att åstadkomma heltidsarbete som norm på svensk arbetsmarknad. Som vi ser det, finns inga alternativ.

Ett stort och viktigt steg togs vid årsskiftet. Som en följd av ett avtal mellan SKL och Kommunal har alla kommuner, landsting och regioner från och med den 1 januari 2018 en handlingsplan för hur en organisation för heltidsarbete ska införas i sina verksamheter. SKL och Kommunal ser att det krävs tre viktiga steg för att heltidsarbete ska kunna bli norm:

  1. Deltidsarbete ersätts med heltidsarbete. Om en större andel av deltidsanställda arbetar heltid behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras. Alla medarbetare i kommuner, landsting och regioner måste ges möjlighet att göra resan från deltid till heltid. Exempelvis genom att strukturera om organisationen, bemanningen och arbetstidsförläggningen i verksamheterna.
  2. Alla nyanställningar är heltidstjänster. De som nyanställs i välfärden ska anställas på heltid och också arbeta heltid. Heltidsarbete ökar inkomsten varje månad, ger högre pension, ökar avsättningar till A-kassa och socialförsäkringar. Att vara ekonomiskt självförsörjande är en trygghet och frihet för individen.
  3. Aktivt jämställdhetsarbete. För att kvinnor och män ska bli mer jämställda på arbetsmarknaden måste kvinnor få samma förutsättningar vad gäller arbete, både på jobbet och i hemmet. Kvinnor måste kunna arbeta heltid i samma utsträckning som män. Det förutsätter att kvinnor och män delar på föräldraledighet, VAB och obetalt hemarbete.

Vi vet att det kommer att ta tid att fullt ut gå från deltid till heltid. Det är en komplex fråga som måste tas steg för steg. Samtidigt är det uppenbart att vi inte har tid att vänta. Alla som arbetar i välfärden, framför allt kvinnor, behöver göra det på heltid. Det kommer att minska rekryteringsbehovet i välfärden, öka jämställdheten i arbetslivet och göra fler kvinnor ekonomiskt självförsörjande.

Tobias Baudin, ordförande Kommunal

Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!