Publicerad: 27 november 2019

Debatt

Ge oss positiva besked om välfärdsinvesteringar idag!

Idag besöker statsminister Stefan Löfven SKL-kongressen där politiker från hela landet samlas för att diskutera och ta fram riktlinjer för att säkra och utveckla välfärden de kommande åren.

Anders Knape, ordförande SKL

Anders Knape

Kommuner och regioner står inför stora utmaningar. Fler än varannan region och knappt hälften av kommunerna går med underskott redan i år och 2020 kommer av allt att döma bli ännu tuffare.

Landets kommuner och regioner behöver statens stöd i den pågående omställningen med både rekryteringsbehov och behov av att arbeta på nya sätt. Du och din regering lyfter ofta välfärden som samhällets grundpelare och att välfärden är viktig för Sveriges konkurrenskraft. Vi håller helt och hållet med dig. Därför hoppas vi att du, när du idag talar till vår kongress, har positiva besked med dig. Om du vill bidra till att säkra och utveckla välfärden, börja med det här:

Röj statliga hinder! Det finns en mängd lagar och regler som behöver moderniseras för att exempelvis digitala verktyg ska kunna frigöra kompetens. SKL har flera konkreta förslag på hur exempelvis kommunallagen, behöver ändras för att underlätta kommuners och regioners arbete. Nyligen föreslog vi också en enkel förändring, som gör att kommunala stadsnät kan bygga bredband utanför den egna kommunens gränser. Mycket viktigt för att klara välfärdens digitalisering och en jämlik välfärd för alla. Regeringen bör också se över de hinder som ett dåligt fungerande utbildningssystem utgör. Det behövs en kraftigt utökad yrkesutbildning med relevans för välfärdens yrken och en bra studiefinansiering som främjar kompetensutveckling och omställning. Även här har parterna inom kommunsektorn nyligen lagt konkreta förslag på regeringens bord.

Håll ordning på vad som är statens uppdrag! På område efter område ökar kommunsektorns uppdrag och ansvar till följd av statliga beslut, samtidigt som finansieringen uteblir. En rad förändringar i socialtjänstlagen och andra regelverk har vidgat socialtjänstens uppdrag, med ökade kostnader som följd. Ett annat område med kostnadsövervältring rör mottagandet av ensamkommande barn och unga. Just nu arbetar vi intensivt med hur ett antal kommuner ska klara att Migrationsverket beslutat avhysa cirka 700 personer från statliga boenden, individer som kommer behöva kommunernas stöd och hjälp – utan att finansieringsprincipen följs.

Ett ytterligare – och väldigt tydligt – aktuellt exempel på kostnadsövervältringen är det som nu sker i arbetsmarknadspolitiken. Finansieringen av Arbetsförmedlingen har minskat rejält och antalet arbetsförmedlingskontor blir allt färre. Kvar står kommunerna med ansvaret, utan att varken ha uppdraget eller finansieringen, eftersom arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar. Kommunerna är redo att axla ett större ansvar, men då måste finansieringen säkras. Under den här hösten är det tydligt att Arbetsförmedlingens nedmontering särskilt drabbar individer som står långt ifrån ett arbete. De senaste tre månadernas ökning av det ekonomiskt biståndet i kommunerna är en direkt följd av att arbetsmarknadspolitiken retirerat. Vi kan inte vänta på en reformerad arbetsförmedling utan att något görs. Arbetsförmedlingen måste under tiden finnas kvar i hela landet, resurser måste finnas för att möta både arbetssökande och arbetsgivare och kommunerna behöver finansiering för det omfattande arbete som de nu gör.

Öka de generella statsbidragen till välfärdens verksamheter! Regeringen har pekat på att om välfärden ska utvecklas i takt med befolkningsförändringarna skulle kommuner och regioner behöva 90 miljarder kronor mer år 2026. Trots det – och att det blivit allt tydligare att konjunkturen viker, arbetslösheten ökar och kommunernas situation försämras – ökar inte de generella statsbidragen för 2020 jämfört med vad som redan har varit känt sedan i våras. Regeringen har utlovat 20 miljarder kronor under de kommande åren, 5 nya miljarder kronor varje år 2019-2022. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt. Dessutom är en del av de årliga fem miljarderna, som fördelas till regionerna, villkorade till särskilda satsningar inom vården. De generella tillskotten till kommunerna är 3,5 miljarder kronor per år. De växande vårdbehoven och en åldrande befolkning kräver större investeringar än så. De 5 miljarder kronor årligen som regeringen pekar på, bör åtminstone fördubblas de kommande åren – och göras generella så att varje kommun och region kan använda dem där behoven är som störst.

Ekonomin i kommuner och regioner blir allt kärvare, samtidigt har staten ett betydande överskott. De offentliga finanserna måste ses som en helhet, där stat, kommuner och regioner gemensamt tar ansvar. Det är när alla bidrar som vi kan ha en god välfärd även i framtiden.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Artikeln är publicerad i Dagens Samhälle den 27 november 2019

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!