Publicerad: 29 november 2018

Debatt

EU:s regionalpolitik ska svara mot regionala behov

Prioriteringar och insatser kring EU:s sammanhållningspolitik formas utifrån regionala förutsättningar och behov. Nu öppnar regeringen för att överge denna princip i kommande förhandlingar.

Lena Micko

Lena Micko.

På fredag, den 30 november, träffas EU:s medlemsstater för att diskutera inriktningen för på den nya sammanhållningspolitiken. EU:s sammanhållningspolitik kännetecknas idag av regionalt ägarskap och inflytande.

Prioriteringar och insatser formas utifrån regionala förutsättningar och behov. Det är en mycket viktig princip för att vi ska få program som ger effekt i regionerna och som svarar mot regionala behov. Nu öppnar den svenska regeringen för att överge denna princip.

I förslaget till gemensamma bestämmelser för sammanhållningspolitiken framgår att kommuner och regioner ska involveras i utformning och genomförande. I förhandlingarna diskuteras om denna princip ska vara obligatorisk eller inte. SKL uppmanar regeringen att stå upp för det regionala inflytandet och att partnerskapsöverenskommelsen med kommissionen även fortsättningsvis ska vara obligatorisk för alla medlemsstater. I partnerskapsöverenskommelsen ska målsättningar, prioriteringar och ansvarsfördelning för fondernas användning i medlemslandet beskrivas. Ett regionalt inflytande är en förutsättning för att vi ska få största möjliga effekt av dessa medel runt om i landet.

Carola Gunnarsson

Carola Gunnarsson.

Vid årsskiftet blir dessutom samtliga landsting i Sverige regioner. Det pågår ett ambitiöst arbete i regionerna med att utforma regionala utvecklingsstrategier. För att EU:s strukturfondsprogram ska ge effekt i Sverige måste programmen ta sin utgångspunkt i de särskilda utmaningar och prioriteringar som finns i respektive region. Gränsöverskridande samarbete, där regioner i olika länder samarbetar för att lösa gemensamma problem eller utveckla en gemensam potential, är ett av de områden inom EU-samarbetet som har det största europeiska mervärdet.

Kommissionen har föreslagit omfattande förändringar inom detta område, bland annat föreslås samarbetsprogrammen begränsas till att enbart omfatta regioner med landgräns till varandra. Det innebär i praktiken att flertalet program som involverar svenska regioner upphör. Det finns ett stort missnöje kring denna förändring runt om i landets regioner.

Vid en nationell dialogkonferens som SKL arrangerade häromveckan tillsammans med EU-kommissionen, Europaforum Norra Sverige, SKL:s paraplyorganisation i Bryssel, CEMR, och tio andra EU-medlemsländers regioner så framgick det tydligt att sjögränser upplevs lika nära och naturliga som landgränser. SKL ställer sig bakom regeringen i arbetet att motsätta sig att enbart delad landsgräns ska räknas när samarbetsprogrammen antas, vilket i panelsamtalet framkom som en viktig fråga för Sverige.

Regionernas utvecklingsansvar innebär ett ansvar för regionens hela geografiska område. Det gör även landsbygdsutveckling till en naturlig del av det regionala utvecklingsarbetet. Vi är därför bekymrade över att EU:s Landsbygdsprogram inte föreslås omfattas av samma regelverk som strukturfonderna. Detta försvårar genomförandet nationellt, regional och lokalt samt befäster den onödiga uppdelningen som finns idag mellan regionalpolitik och landsbygdspolitik. Dessa båda politikområden måste tydligt integreras för att gynna utvecklingen i landets regioner och skapa förutsättningar för att arbeta med utveckling av hela regionen. SKL uppmanar regeringen att driva detta perspektiv i förhandlingarna.

Europeiska Kommissionens förslag till ny flerårig budget för EU liksom specifika förslag bland annat för Regionalfonden och Socialfonden presenterades i maj och förslagen förhandlas nu mellan medlemsstaterna. Kommissionens tidplan är ambitiös, med målet om en överenskommelse innan Europaparlamentsvalet i maj. Förhandlingen av den senaste flerårsbudgeten tog dock 29 månader, vilket innebär att vi högst troligt har en förhandlingsprocess framför oss som pågår en bra bit bortom maj. I den önskar SKL en svensk regering som aktivt driver på för en regionalt förankrad regionalpolitik.

Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Carola Gunnarsson, styrelseledamot Sveriges Kommuner och landsting, talesperson för sammanhållningspolitiken i Council of European Municipalities and Regions (CEMR).

Debattartikeln publicerades på Europaportalen den 29 november 2018

Ellinor Ivarsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!