Publicerad: 2 maj 2019

Debatt

Detaljregleringar löser inte utmaningar i primärvården

Marie Morell, SKL, svarar Heidi Stensmyren, Läkarförbundet, att kompetensförsörjningen är en av utmaningarna för vården, men lösningen är inte att detaljreglera primärvården.

Heidi Stensmyren (SvD 21/4 2019) har helt rätt i att kompetensförsörjningen är en av vårdens största utmaningar. Lösningen är dock inte att i lag detaljreglera hur primärvården ska arbeta och att införa fler smala öronmärkta statliga bidrag. Det som krävs är snarare förutsättningar för kommuner och regioner att ställa om till en Nära vård med utgångspunkten i patientens förutsättningar och behov.

Den svenska hälso- och sjukvården har under de senaste decennierna gjort stora framsteg och de medicinska resultaten i Sverige är i toppklass. Befolkningen lever längre, mår bättre och flera tidigare dödliga sjukdomar har blivit kroniska tillstånd eller kan botas helt. Trots detta är vår hälso- och sjukvård fortfarande fokuserad på det akuta omhändertagandet snarare än på att främja, förebygga och arbeta proaktivt.

Vården behöver bli både mer tillgänglig, ändamålsenlig och personcentrerad. Patienter och brukare ska uppleva trygghet och vården ska vara jämlik.

Vi delar Heidi Stensmyrens analys att antalet ST-läkare i allmänmedicin behöver fortsätta att öka de kommande åren för att vi ska klara primärvårdens uppdrag och uppbyggnaden av den nära vården. I dag finns det omkring 2600 ST-läkare i allmänmedicin i landet om även privata vårdgivare inkluderas. Antalet ST-läkare i allmänmedicin har stadigt ökat med 4-5 procent årligen under ett antal år och en fortsatt ökning för att inom 5-6 år nå runt 3250 ST-läkare i allmänmedicin kan vara rimlig, utbyggnaden behöver dock ske stegvis för att garantera kvalitet och arbetsmiljö.

I den statliga utredningen God och nära vård (SOU 2018:39) föreslår utredaren Anna Nergårdh att staten ska finansiera 1250 ST-läkare. Förslaget kan låta lockande men det är inte rimligt med en osäker årsvis finansiering då detta rör sig om tillsvidareanställningar som regionerna som arbetsgivare ansvarar för, inrättar och rekryterar till.

Statens satsningar behöver istället möjliggöra en bredare ansats på kompetensförsörjningen i primärvården så att både kommuner och regioner långsiktigt kan bygga upp en bättre kapacitet. Det handlar om många olika kompetenser, yrkesgrupper och olika läkarspecialiteter. Vi välkomnar en statlig satsning på kompetensförsörjning, men den måste kunna användas utifrån de faktiska behov och förutsättningar som finns i kommuner och regioner.

Relationer är centrala i den nära vården och kontinuitet är en viktig byggsten för att kunna skapa goda relationer. Patienter ska känna sig trygga och veta vem de ska vända sig till. Som patient ska du inte behöva upprepa din historia om och om igen. Idag ska alla patienter som så önskar få möjlighet att ha en fast läkarkontakt i primärvården.

SKL välkomnade i sitt remissvar till utredningen God och nära vårds (SOU 2018:39) senaste delbetänkande att ansvaret att erbjuda och tillhandahålla fast läkarkontakt tydliggjordes. Men därifrån till att lagstadga om att alla i befolkningen måste ha en fast läkare är knappast önskvärt och kan inte sägas utgå från patientens individuella behov och förutsättningar. Kontinuiteten bör vara ett erbjudande och en möjliggörare, inte ett tvång. Att vara listad på en vårdcentral och där, utifrån behov och önskemål, ha tillgång till en fast läkarkontakt och andra kompetenser ser vi som vägen framåt.
I den nära vården är teamet, som sätts ihop med utgångspunkt i patientens behov och förutsättningar, allra viktigast. I teamet är också patienten och närstående självklara aktörer. Den fasta läkarkontaktens roll i teamet måste utvecklas utifrån lokala förutsättningar.

Omställningen till Nära vård pågår nu i kommuner och regioner. Det finns många goda exempel där förändringsarbetet verkligen gjort skillnad. Mycket handlar om förändrade arbetssätt och en nyckel är ett väl fungerande samarbete mellan kommun och region. Men varken utmaningarna eller lösningarna ser likadana ut i alla delar av landet.

Det finns ändå några gemensamma nämnare där staten behöver skapa grundläggande förutsättningar: En lagändring som gör det möjligt för kommuner och regioner att dela information med varandra och en lagändring som underlättar avtalssamverkan mellan kommuner och regioner.

För att möjliggöra samverkan mellan staten, kommuner och regioner ser SKL att en nationell långsiktig strategi för omställningen till Nära vård behöver utformas.

Den omställning som nu pågår är den största förändringen inom svensk vård och omsorg på flera decennier. Omställningen är en avgörande förutsättning för att kunna erbjuda en god vård och omsorg i framtiden.

Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Repliken publicerades på SvD.se den 1 maj 2019

Emma Spak
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!