Publicerad: 3 april 2019

Debatt

Demokratidag – för att vitalisera den lokala demokratin

Den svenska demokratin är stark, men behöver värnas och utvecklas. En viktig arena för att mötas i dessa frågor är SKL:s Demokratidag.

I år är det hundra år sedan som kvinnor för första gången fick rösta i svenska kommunalval. Ur ett internationellt perspektiv har Sverige idag en av de starkaste och mest välfungerande demokratierna i världen, vilket är glädjande. Vi har ett högt valdeltagande och det finns ett stort samhällsengagemang. Det är dock en demokrati som måste värnas aktivt – varje dag.

På andra sidan av myntet utmanas nämligen också människors lika värde och rättigheter i vårt land. Det handlar om odemokratiska strömningar, populistiska krafter med en främlingsfientlig agenda, spridande av dystopiska felaktiga samhällsfakta och ett uppskruvat debattklimat. Allt fler förtroendevalda upplever hot och hat i sina uppdrag samtidigt som SOM-institutets undersökning visar att tilltron till politiska institutioner är låg.

En viktig arena för att mötas och diskutera hur vi utvecklar den lokala demokratin är Demokratidagen, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anordnar idag den 3 april. Här möts hundratals lokala och regionala tjänstepersoner och förtroendevalda för att förkovra sig i hur de demokratiska systemen kan stärkas genom allt ifrån medborgardialog, samverkan med civilsamhället till hur det politiska ledarskapet kan utvecklas.

En stark lokal demokrati förutsätter att kommuner och regioner har en stark förankring hos medborgarna, där grunden är den kommunala representativa demokratin.
För att uppnå en stark medborgerlig förankring krävs dock en rad insatser på olika nivåer från såväl de politiska partierna, kommunerna, regionerna som staten.

För att värna och vitalisera den lokala demokratin ser SKL att ökat fokus behövs på att:

  • Arbeta för bättre förutsättningar för förtroendevalda att verka i sitt demokratiska uppdrag. Hoten och hatet, som ökar, mot förtroendevalda är en farlig utveckling som måste vändas. Ett förstärkt skydd för demokratin är nödvändigt. Kommuner och regioner behöver se till att utveckla den kommunala demokratin genom till exempel att stödja och stärka det politiska ledarskapet, finna former för utveckling av de politiska institutionerna samt arbeta för att möjliggöra för förtroendevalda att verka under trygga former. Regeringen behöver se till att en skärpt lagstiftning kommer till, som stärker skyddet för förtroendevalda som utsätts för hot, hat och våld i sitt demokratiska uppdrag. De politiska partierna behöver å sin sida se till att värna en konstruktiv samtalston.
  • Stärka den medborgerliga förankringen genom medborgarborgardialog. SKL har länge arbetat med att stärka medborgarens inflytande på lokal och regional nivå. Det är viktigt att regioner och kommuner ser till att medborgarna har möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling– inte minst för att utveckla ett hållbart samhälle, öka kunskapen och tilliten till det demokratiska systemet.
  • Stärka samarbete med civilsamhället. Civilsamhällets organisation, såsom folkrörelser, föreningsliv, idéburna organisationer och sociala företag, vill och behöver involveras i högre grad än idag i utvecklingen av det demokratiska samhället lokalt och regionalt. De är både viktiga röstbärare och en betydelsefull del i utvecklingen av välfärdstjänster för att lösa samhällets välfärdsutmaningar framöver.

Demokrati på lokal nivå är närmast medborgarna. Vi alla, förtroendevalda som tjänstepersoner på olika nivåer, har ett viktigt uppdrag och ansvar att utveckla de lokala demokratiska institutionerna som kommuner och regioner är. Låt oss tillsammans bygga legitimitet och förtroende för vårt demokratiska system.

Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande, SKL

Christina Mattisson, ordförande SKL:s demokratiberedning

Anders Ågren, vice ordförande SKL:s demokratiberedning

Debattartikeln är publicerad på Altingets webbplats den 3 april 2019

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!