Publicerad: 9 juli 2018

Debatt

Ändrat huvudmannaskap för läkemedel är inte vägen framåt

Företrädare för läkemedelsindustrin, patientföreningar och Läkarförbundet hävdar att landsting och regioner inte kan ta ansvar för den framtida läkemedelsanvändningen och att den i högre grad bör styras av staten. Deras argumentation saknar viktiga fakta.

Landsting och regioner har ansvar för att ge befolkningen en god och jämlik sjukvård inom de ramar som staten reglerar. Mot den bakgrunden har vi de senaste åren byggt upp en gemensam organisation för införande av nya läkemedel i nära samverkan med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Landsting och regioner tar idag fram gemensamma rekommendationer och avtal baserade på gemensamma överenskommelser. Detta har exempelvis gjort att införandet av läkemedel inom viktiga terapiområden, som för vissa cancertyper, har gått betydligt snabbare i Sverige än i de flesta andra länder. I detta har samarbetet med läkemedelsföretag och TLV varit framgångsfaktorer. Vi vill utveckla detta arbete, byggt på ömsesidighet, partnerskap, förtroende och tillit. Det är anmärkningsvärt att debattörerna inte tycks dela den uppfattningen.

I bedömningen av värdet av nya läkemedel följer landsting och regioner principerna i riksdagens etiska plattform för prioriteringar. Det innebär att vi sätter in läkemedlen i ett helhetsperspektiv, där deras värde vägs mot kostnad och nytta av andra insatser. Alla nya läkemedel är inte värdefulla i relation till det pris företaget satt och när resurserna inte växer i samma takt som behoven, är det nödvändigt att prioritera. Läkemedel kan inte särbehandlas i en egen gräddfil.

Varje skattekrona ska användas optimalt. Att föra över ansvar för just läkemedelsanvändning till staten skulle innebära ett steg tillbaka och varken gagna patienter eller skattebetalare. Det är otänkbart att, som debattörerna föreslår, prioritera svårt sjukas behov utifrån deras arbetsförmåga eller möjlighet att betala skatt.

Självklart är vi öppna för diskussioner om former för att tillvarata framsteg inom läkemedelsområdet, även för de patienter som har ovanligare sjukdomar. Det är fantastiskt om vi i framtiden får fler botande behandlingar, men även kostnader för detta, måste ställas i relation till andra insatser. Det handlar på inga sätt om huvudmannaskap, utan är mer en fråga om hur sådana investeringar ska hanteras. Vi hoppas att den pågående läkemedelsutredningen kommer att lämna långsiktigt hållbara förslag på det området.

Dag Larsson, ordförande SKL:s Sjukvårdsdelegation
Marie Morell, vice ordförande SKL:s Sjukvårdsdelegation

Artikeln publicerades i Göteborgs-Posten den 9 juli 2018

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!