Publicerad: 20 april 2015

Vi förbättrar upphandling ihop

Offentlig upphandling uppgår årligen till hundratals miljarder kronor. Här finns stort utrymme att skapa ökad kvalitet och effektivitet genom fri och öppen konkurrens, skriver SKL med flera.

En kvinna och en man som står i en korridor och tittar på ett dokument.

Varje år upphandlar det offentliga Sverige varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor. Det handlar om allt från förbrukningsvaror, tjänster inom utbildningsområdet, sjukvård och omsorg till vägar, fastigheter och tekniska system. Enligt Konkurrensverket annonserades 2013 knappt 20 000 upphandlingar i enlighet med upphandlingsreglerna. Mot den bakgrunden går det inte att blunda för att strategisk styrning av offentliga upphandlingar bör vara en viktig del av en aktiv förvaltningspolitik.

Som ett led i regeringens satsning på offentlig upphandling lanseras nu ett nationellt program för att bidra till utveckling av offentlig upphandling och stimulera nya lösningar. Programmet, som är framtaget tillsammans med SKL och Teknikföretagen, ska medverka till att upphandlande myndigheter förbereder och genomför dialoger med potentiella leverantörer i ett tidigt skede i upphandlingarna. Här finns stort utrymme att skapa ökad kvalitet och effektivitet genom fri och öppen konkurrens.

Tidig dialog ger bättre förståelse

Offentlig sektor har ett ständigt behov av inflöde av nya idéer och lösningar genom ett samspel med näringslivet. Tidig dialog ger upphandlande myndigheter bättre förståelse för vilka lösningar marknaden kan erbjuda eller utveckla. För de medverkande företagen är dialogen viktig för att kunna förmedla kunskap och erfarenheter till de upphandlande myndigheterna. Dialogen är också en möjlighet för innovativa småföretag att delta i upphandlingen. Genom dialog mellan parterna minskar också riskerna för att upphandlingen ska bli föremål för överprövning.

Genom satsningen på ett nationellt program för tidig dialog skapar vi förutsättningar för ett kulturskifte i relationen mellan upphandlande myndigheter och näringsliv. Vår utgångspunkt är att den offentliga upphandlingen ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara konkurrensen på marknaden samtidigt som innovativa och hållbara lösningar främjas.

Vi behöver skapa utrymmen för mer innovativa lösningar som är till gagn för medborgare och företag. Samarbete och dialog gör att vi tillsammans kan adressera utmaningar inom välfärden och samhällsbyggnadsområdet. Stora investeringar görs i miljonprogrammens bostäder. Offentliga äldreboenden, skolor, badhus och sjukhus som byggdes på 60- och 70-talen behöver anpassas till dagens verksamheter. Inom omsorgen kan ny välfärdsteknik frigöra resurser för att möta ökande behov. Resurseffektiva lösningar på allt från mathantering till energiförsörjning, behövs för att klara våra klimatutmaningar.

Norge som modell

I Norge drivs sedan 2010 ett utvecklingsprogram, Nasjonalt program for leverandørutvikling, med uttalat syfte att öka samspelet och dialogen mellan köpare och leverantörer innan upphandlingar genomförs.

SKL har tillsammans med Teknikföretagen låtit genomföra en studie av det norska programmet. Studien visar att programmet bidragit till spridning av en enkel och tydlig dialogmetod för innovativa anskaffningsprocesser, ett ökat fokus på utvecklingsmöjligheter av den offentliga upphandlingen, ledningsförankring och ökad förståelse för upphandlingens strategiska roll.

I Sverige finns det en medvetenhet hos upphandlande myndigheter och leverantörer om att formerna för offentlig upphandling behöver förbättras. Upphandlingsarbetet inom offentlig sektor behöver förstärkas även inom aspekter som ligger utanför den upphandlingsjuridiska kärnan. Det gäller särskilt i fråga om tydlig och väl genomtänkt kravspecifikation för upphandlingen samt en noggrann kvalitetsuppföljning. I dessa hänseenden kan offentlig sektor hämta mycket kunskap från näringslivet.

Upphandlingsstödet ska samlas i en ny myndighet

Regeringen tillkännagav hösten 2014 att upphandlingsstödet ska samlas i en ny myndighet, Upphandlingsmyndigheten. Arbetet med att etablera denna myndighet pågår och myndigheten inleder verksamheten i september 2015.

Regeringen kommer att ge den blivande Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att driva programmet för tidig dialog. Vår gemensamma ambition är att tidiga dialoger ska bli en naturlig del av upphandlingsförfarandet och att kompetens om metoder för dessa dialoger ska spridas.

Sverige byggdes en gång starkt på samarbete mellan näringslivet och det allmänna. Låt oss fortsätta enligt den traditionen. Det fungerande samspel som vi har funnit oss emellan ser vi som en nyckel till att nu stärka offentliga upphandlingars roll. Detta leder i det långa loppet till en bättre fungerande samhällsservice och ökad nytta för medborgarna samt bidrar till näringslivets utveckling samtidigt som skattemedlen används på bästa sätt.

Lena Micko
Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Ardalan Shekarabi
civilminister

Åke Svensson
VD, Teknikföretagen

Debattartikeln har publicerats i Dagens Industri, 2015-04-20.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!