Publicerad: 28 april 2015

Vi arbetar gemensamt för arbetsmiljön

Den 28 april inföll Världsdagen för arbetsmiljö. Regeringen tar nu fram en strategi för arbetsmiljöpolitiken i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.

2003 börjande Internationella arbetsorganisationen (ILO), FN:s organisation för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, uppmärksamma Världsdagen för arbetsmiljö för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog. Den 28 april är också en dag som den globala fackliga rörelsen sedan länge förknippat med att hedra arbetstagare som förolyckats i arbetet.

Att partsmodellen är central för arbetsmiljöarbete har vi i Sverige vetat länge. Varje dag arbetar arbetsgivare och skyddsombud i samverkan med arbetstagare för att förbättra arbetsmiljön. Vi har på en stor del av arbetsmarknaden en struktur för att arbeta systematiskt med arbetsmiljö, vilket är en viktig förutsättning för att förebygga och åtgärda risker.
Genom förebyggande arbete, forskning och tillämpning av ny kunskap har till exempel antalet dödsolyckor på arbetsplatsen minskat de senaste 30 åren. Vi har under åren kommit långt men kan också konstatera att mycket arbete återstår. Vi är exempelvis eniga om behovet av forskning och ny kunskap.

Förändrad arbetsmarknad

Arbetslivet förändras i snabb takt, vilket ger både möjligheter och nya utmaningar för arbetsmiljön. Nya företag och nya produkter och tjänster leder i sig till nya arbetsmiljöer, men även andra faktorer påverkar dagens och framtidens arbetsmiljöarbete.  En arbetsmarknad där allt fler arbetstagare arbetar över landsgränserna är en faktor som vi måste ta hänsyn till. Att anlitandeformerna har blivit fler och att det i många branscher är långt ifrån självklart att den person som utför arbetet har sin arbetsgivare på samma ställe, är en annan faktor.

Teknikutvecklingen, en psykiskt påfrestande arbetsmiljö och det gränslösa arbetet är ytterligare exempel på utmaningar som måste hanteras genom att arbetsmiljöarbetet utvecklas och anpassas. Dessutom förekommer det att företag bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar. Att omhänderta och möta de nya utmaningarna är nödvändigt. Samtidigt måste arbetet fortsätta för att hantera de redan kända arbetsmiljöriskerna.

Det praktiska arbetsmiljöarbetet är det viktiga

Sjuksköterska som kör en medicinvagn.

Fina ord och strategiska planer förbättrar inte av sig själv arbetsmiljön, till sist är det det praktiska arbetet på arbetsplatserna som spelar roll. Men vi, regeringen och arbetsmarknadens parter, kan skapa förutsättningar för ett förstärkt arbetsmiljöarbete. Genom det arbete vi gör vill vi att signalerna går fram till varje enskild arbetsplats. Kunskap, attityder och åtgärder på arbetsplatserna är avgörande för att förebygga ohälsa och olycksfall. ILO:s tema för Världsdagen för arbetsmiljö 2015 är Join in building a Culture of Prevention on OSH. Fritt översatt innebär det en uppmaning att vi tillsammans ska arbeta för att skapa en kultur där vi förebygger ohälsa och olycksfall i arbetslivet.

Nu lägger vi in en extra växel i vårt gemensamma arbete för att förbättra arbetsmiljön. Regeringen utformar nu, i samråd med arbetsmarknadens parter, den strategi som ska bidra till en bra arbetsmiljö och till att färre drabbas av arbetssjukdomar och arbetsolyckor. Ambitionen är att strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och bland annat omfatta en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. För egentligen borde det vara självklart. Alla arbetstagare ska känna sig trygga med att på deras arbetsplats är det ingen som har kompromissat med arbetsmiljön.

Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister

Lena Micko
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Christer Ågren
Vice VD, Svenskt Näringsliv

Torbjörn Johansson
Avtalssekreterare, LO

Eva Nordmark
Ordförande, TCO

Göran Arrius
Ordförande, Saco

Erna Zelmin-Ekenhem
Generaldirektör, Arbetsmiljöverket

Debattartikeln har publicerats i Aftonbladet, 2015-04-28.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!