Publicerad: 29 september 2017

Västsvenskt EU-handslag för ökad delaktighet

Hälften av alla beslut som tas av ett kommun- och regionfullmäktige påverkas av EU. Trots att Sverige varit medlem i EU i 22 år saknas fortfarande kunskap om EU i många centrala grupper. Det är dags att höja ambitionsnivån och öka kunskapen och delaktigheten.

Sveriges medlemskap i EU har gett oss större möjlighet att vara med och forma politiken på europeisk och global nivå. Samtidigt har EU blivit en allt större del av svensk inrikespolitik. Genom EU-medlemskapet kan vi förbättra vardagen för våra medborgare och gemensamt lösa gränsöverskridande utmaningar. [EU:s inre marknad har varit och kommer fortsatt att vara en viktig orsak till vår ökande tillväxt. Sedan Sverige gick med i EU har handel vuxit och våra reallöner ökat.]

Samtidigt upplever många medborgare att de har sämre möjligheter att påverka beslut som fattas på EU-nivån jämfört med den lokala och nationella nivån. Det finns fortfarande en bristande kunskap om EU - även bland centrala aktörer som lärare, journaliser samt anställda och förtroendevalda på lokal och regional nivå. Därför ingår idag Ann Linde, EU- och handelsminister, Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ett EU-handslag för att gemensamt öka kunskapen och delaktigheten i EU-relaterade frågor. EU:s beslut behöver vara väl förankrade och spegla förutsättningar och behov i Göteborgsregionen, i Västra Götaland, i Sverige och i andra EU-länder. För att ge relevanta aktörer möjlighet att bidra med sina perspektiv och kunskap tidigt i lagstiftningsprocesser har regeringen inrättat ett arbetssätt med EU-sakråd.

Idag presenterar vi åtgärder för att öka kunskapen och stärka möjligheterna till insyn och delaktighet i EU-arbetet. Åtgärder som bidrar till att stärka samverkan mellan aktörer i regionen, att utveckla påverkansarbetet i frågor som är strategiskt viktiga för Göteborgsregionen och Västra Götaland samt att öka kunskapen och förståelsen för EU hos politiker och anställda. Åtgärder som därigenom också bidrar till att stärka EU-samarbetets demokratiska förankring.

I november har statsminister Stefan Löfven tillsammans med EU-kommissionen ordförande Jean-Claude Juncker bjudit in EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg till ett toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt. Toppmötet kommer att handla om hur vi i framtiden kan förbättra förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden, villkoren på arbetsmarknaden och möjligheten till omställning mellan jobb. Genom toppmötet kan vi sätta sociala frågor högre upp på den europeiska agendan -frågor som i allra högsta grad berör medborgare i Göteborg, Västra Götaland, Sverige och EU. Vi kommer i samband med höstens EU-toppmöte anordna event där vi bjuder in invånare att tillsammans med representanter från EU, regionalt och lokalt diskutera vilket EU vi vill ha. Vi ser fram emot att få mötas i samtal.

Ann Linde (S), EU- och handelsminister
Lena Micko (S), ordförande Sveriges Kommuner och Landsting
Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen
Jonas Ransgård (M), styrelseordförande Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad

Faktaruta om EU-handslag
Ett Västsvenskt EU-handslag innebär en höjd ambitionsnivå att öka kunskap och engagemang i EU-frågor som är viktiga och påverkar Västsveriges utveckling. Med kunskap och engagemang följer starkare delaktighet som bidrar till att beslut på EU-nivå har en starkare lokal förankring och därmed närmare invånarna. Detta handslag är startskottet på ett långsiktigt arbete med att stärka förståelsen för EU i Västra Götaland och i Sverige.

Den 7 december 2016 ingick regeringen i ett EU-handslag med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och under 2017 fortsätter arbetet med lokala och regionala EU-handslag runtom i Sverige.

Artikeln publicerades på GP.se 29 september 2017.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!