Publicerad: 27 oktober 2017

Utan invandring inget tillskott i arbetskraften

Tino Sanandaji klipper och klistrar ur vår ekonomirapport. Allt för att det ska passa den egna tesen. Det känns därför nödvändigt att repetera vad vi verkligen skriver i denna samt tidigare rapporter från SKL, skriver Annika Wallenskog i en replik.

SKL:s ekonomirapporter utgår ifrån noggranna beräkningar och analyser. I vår senaste rapport visar vi att kostnaderna för välfärden rent beräkningstekniskt skulle överstiga skatteintäkterna om ett par år. Om inget görs. Gapet orsakas av ålderssammansättningen av Sveriges befolkning liksom av konjunkturen.

Det är ett faktum att antalet inrikes födda i arbetsför ålder minskar framöver och att andelen unga och äldre ökar i betydligt snabbare takt. Och det är enbart på grund av att antalet utrikes födda ökar som vi ändå får fler personer i arbetsför ålder.

Sanandaji skriver att vår rapport inte sticker under stol med att fler med flyktingbakgrund pressar ned arbetsutbudet. För att stödja detta har han klippt ett citat som är felaktigt i sammanhanget eftersom arbetsutbudet ökar tack vare invandringen.

Vi skriver i vår senaste ekonomirapport att flyktingar minskar det genomsnittliga arbetskraftsdeltagandet – åtminstone på kort sikt. Men utan invandring hade vi alltså haft ett lägre arbetskraftsutbud, det vill säga en minskning av antalet personer som står till arbetsmarknadens förfogande.

Sanandaji är kritisk till en intervju med mig i Dagens Industri, där det hänvisas till flyktinginvandringen. Det är självklart svårt att säga exakt vilka effekterna blir. I Ekonomirapporten från maj 2017 undersökte vi invandringens inverkan på ekonomin, utan att dela upp den invandrade befolkning i flyktingar eller personer som invandrat av andra skäl. Vi konstaterade då att invandringens effekter över tid är någorlunda neutrala med betoning mot det positiva hållet rent ekonomiskt. Notera att vi bara analyserar effekterna för kommuner och landsting.

Sysselsättningen för invandrade personer ökar i ungefär samma utsträckning som behoven av välfärden i kommuner, landsting och regioner. Det är därmed inte andelen utrikes födda som är orsaken till gapet mellan intäkter och kostnader.

Vi drar även slutsatsen att invandringen, med en avsevärt förbättrad integration och ökad sysselsättningsgrad för utrikes födda, delvis skulle kunna mildra demografins utmaningar.

För att summera: Vi står inför en situation där skatteunderlaget inte ökar i samma takt som välfärdsbehoven, men ju snabbare vi kan få den utrikes födda befolkningen i arbete desto bättre. Om vi inte hade haft någon invandring hade vi inte haft något tillskott i arbetskraften.

Annika Wallenskog, chefsekonom SKL

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle 27 oktober 2017

Diagram från Ekonomirapporten, maj 2017

Bilden visar den procentuella årliga ökningen av förväntad sysselsättning för utrikes födda samt procentuell ökning av demografiska krav för samma grupp.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!