Publicerad: 6 april 2016

Tillfälliga dispenser behövs för att lösa en bekymmersam situation

SSR skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle den 18 mars att SKL vill sänka kraven på personalen i den sociala barn- och ungdomsvården, vilket är helt felaktigt.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan konstatera - efter en nyligen genomförd enkätundersökning i kommunerna (december 2015) - att personalsituationen inom den sociala barn- och ungdomsvården och ekonomiskt bistånd är bekymmersam. För att skapa arbetsro och få kontroll i en ganska extrem vardag behövs en tillfällig dispens från föreskriften om socionomutbildning under en begränsad tid.  En tillfällig dispens gör det möjligt att behålla och anställa medarbetare som har annan relevant utbildning.  Detta är långt bättre för barn och unga än att tjänster förblir vakanta eller att de besätts med tillfälliga och kostnadsdrivande konsulter.

SSR väljer i sin artikel att missförstå SKL:s förslag och antyder att vi vill ha en permanent förändring. Så är det alltså inte.

Agneta Jöhnk, direktör arbetsgivarfrågor, SKL

I många avseenden är vi överens om vad som behöver göras för att trygga utvecklingen både kort- och långsiktigt. Här har Akademikerförbundet SSR en uppgift i arbetet med för att marknadsföra arbetet med myndighetsutövning både till sina medlemmar i kommunerna, till studerandemedlemmar, till högskolor och till medlemmar som arbetar i andra branscher. Särskilt som SSR hävdar att det inte råder någon brist på utbildade socionomer.  SKL ställer gärna upp och samverkar med Akademikerförbundet SSR i det marknadsföringsarbetet.

Både SSR och SKL anser att det är viktig att tydliggöra hur valideringen ska gå till för dem som saknar socionomexamen och har arbetat länge i den sociala barn- och ungdomsvården. I november fanns 450 obehöriga handläggare och chefer.  Vi vill verkligen inte att erfaren personal med akademisk examen ska lämna verksamheten, de behövs mer än någonsin på sin arbetsplats. Däremot vill vi veta vad som krävs för att de ska få sin behörighet och även detta är en fråga som vi kan driva gemensamt.

Särskilt med tanke på att vi sedan i höstas med framgång har arbetat tillsammans för att hitta vägar för hur nyanlända, med motsvarande socionomutbildning från tredje land, ska kunna komma in i den svenska socialtjänsten i form av ett ”snabbspår” som innebär både praktik och utbildning. Med erfarenheter från detta samarbete borde vi åstadkomma en bra dialog även kring komplettering för redan anställda medarbetare.

Hans Karlsson, direktör, vård och omsorg, SKL

Som SSR väl känner till, efter medverkan vid upptaktskonferenser runt om landet, pågår ett omfattande förbättringsarbete i kommunerna inom ramen för handlingsplanen ”Stärkt skydd för barn och unga” med stöd av utvecklingsledare i länen. Den fråga som merparten kommuner prioriterar är att få och behålla personal, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Hälften av länen har byggt upp länsgemensamma introduktionsprogram för nyanställda och kompetensprogram i stort. Många kommuner anställer administratörer och andra yrkesgrupper som avlastning och arbetar med arbetstyngdsinstrument för att få en uppfattning om arbetsbelastningen. Det råder en stor kreativitet och en stor vilja att åstadkomma en bra verksamhet för barn och unga.

Slutligen – så länge mycket arbete kvarstår för att få en stabil utveckling - anser SKL att övergångsbestämmelserna behöver förlängas. Under tiden behövs krafttag från alla nivåer, staten, kommunerna, fackförbunden och i det arbetet vill SKL fortsatt ta sitt ansvar.

Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik
Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg

Repliken publicerades i Dagens Samhälle 2016-04-06

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!