Publicerad: 27 juni 2014

Svenskarna är nöjda med välfärdstjänsterna

En majoritet av svenska folket är nöjda med den välfärdsservice de får av landets kommuner, regioner och landsting. SKL presenterar en unik sammanställning av brukarundersökningar som visar att upp till 9 av 10 tillfrågade är nöjda. Lägg där till att Sverige får höga betyg i internationella jämförelser. SKL:s vitbok, Ren Fakta – om kommuner, landsting och regioner, över tillståndet i välfärden krossar myterna med fakta.

Vi har alltför länge levt med myterna om tillståndet i den svenska välfärden. Vad är fakta? Vad tycker de som dagligen har kontakt med de olika välfärdstjänster som landets kommuner, regioner och landsting erbjuder. SKL kan efter en genomgång av brukarundersökningar konstatera att svensk välfärd är bland de bästa i världen; vi satsar mer resurser än någonsin, använder dem effektivt och har mycket nöjda medborgare. För att nämna några exempel:

 • Det har aldrig satsat så mycket resurser på välfärden som idag.
 • Skattepengarna går dit medborgarna vill – vården, skolan och omsorgen får 80 procent av skattemedlen.
 • Intresset för att jobba i välfärdsbranschen är stort. Ungdomar tycker jobben verkar roliga och spännande, 6 av 10 kan tänka sig ett jobb i kommun, landsting eller region. Hälften kan tänka sig en karriär som lärare.
 • Kommuner, regioner och landsting har de mest jämställda lönerna på marknaden. Här finns också ett medvetet och strukturerat arbete med jämställdhet- och mångfaldsfrågor.
 • De medicinska resultaten är bland de bästa i världen samtidigt som kostnaderna är relativt låga jämfört med andra utvecklade länder.
 • Tillgången till vård är god, 8 av 10 anser att de har tillgång till den vård de behöver.
 • Vårdgarantin följs i 9 fall av 10.
 • Sverige har många sjuksköterskor per patient jämfört med andra länder, 11,1 på 1 000 patienter, att jämföra med OECD-snittet på 8,7.
 • Sverige satsar näst mest resurser i OECD på äldreomsorgen.
 • 9 av 10 är nöjda med sin hemtjänst, 8 av 10 med sina särskilda boenden. 9 av 10 anhöriga är också nöjda med hemtjänst och särskilda boenden.
 • Resurserna till skolan har ökat – inte minskat.
 • 9 av 10 föräldrar är nöjda med förskolan. Nästan lika många är nöjda med fritidshemmen. Varannan förälder är nöjd med storleken på barngrupperna.
 • De största skillnaderna i resultat återfinns mellan elever och mellan skolor inom samma kommun – inte mellan kommuner.
 • 7 av 10 föräldrar är nöjda med sina barns skola, 8 av 10 elever får den hjälp de behöver, 9 av 10 elever känner sig trygga i skolan, och trivs med sina lärare och sina kompisar.
 • 8 av 10 elever upplever att de har arbetsro.
 • 8 av 10 lärare upplever att de har arbetsro.
 • Klasstorleken har inte ökat. Genomsnittet för en klass är 23-24 elever. Lärartätheten är bland de högsta i EU – 8,3 elever per lärare.
 • De nationella proven ger en annan bild än PISA. Enligt dem blir svenska elever bättre på matematik och allt fler får godkänt.
 • Det finns detaljplanerad mark, som är redo att bebyggas. Det är inte kommunernas fel att det inte byggs bostäder. 
 • 9 av 10 kommuninvånare är nöjda med sitt kranvatten.
 • 8 av 10 tycker att avfallshanteringen fungerar bra.
 • 8 av 10 tycker det är rent och snyggt på gator och vägar.
 • 8 av 10 är nöjda med den senaste kollektivtrafikresan.

Sveriges kommuner tar ansvar för de människor som flyr undan krig, förföljelser och fattigdom. För att nämna ett exempel, 275 av 290 kommuner har överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Kommuner, landsting och regioner står för merparten av den vardagsnära service vi som medborgare behöver – vården, skolan, omsorgen å ena sidan, stadsplanering, lokaltrafik och renhållning å den andra. Det är naturligt att en verksamhet vi dagligen har kontakt med och som avgör hur vi får ihop vårt liv berör och engagerar.

Det är dock viktigt att debatten förs utifrån fakta. Det är därför SKL presenterar en vitbok över tillståndet i den svenska välfärden baserat på de som möter den varje dag. Samtidigt som det är glädjande att en tydlig majoritet av svenska folket är mer än nöjd med den service de har så får man inte glömma att det finns enskilda personer och situationer där bemötande, service och resultat inte fungerar på ett bra sätt. Vitboken är även en uppmaning och en utmaning till SKL:s medlemmar att öka takten i det arbete som pågår med att utveckla och säkerställa kvalitéen i verksamheten.

Det finns de som hävdar att staten borde ta över vissa verksamheter, att vården, skolan och omsorgen skulle bli bättre av en central styrning utan direkt inflytande från medborgarna. När Svenskt Kvalitetsindex frågade svenska folket om deras syn på statliga myndigheter svarade 1 av 3 att de känner stort förtroende. När Sifo mätte förtroendet för statliga myndigheter har två för välfärdssamhället viktiga myndigheter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, så låga resultat att de hamnar på minusskalan.

Ur ett demokratiskt perspektiv är det självklart att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

 • Medborgare kan direkt påverka utformningen av den egna välfärden. De röstar lokalt och närheten möjliggör kontinuerlig dialog med lokalpolitiker.
 • De skilda lokala förutsättningarna får styra utformningen av välfärdstjänsterna. Avstånd, demografi, folkmängd påverkar utförandet av vården, skolan, omsorgen.
 • På lokal nivå kan man pröva nya och kreativa lösningar, vilket i sin tur innebär att man kan bidra till varandras utveckling.

Välfärdsbranschen är Sveriges största arbetsgivare. Sveriges kommuner, regioner och landsting sysselsätter en fjärdedel av alla yrkesarbetande, tillsammans med de som arbetar hos en privat utförare utgör branschen cirka 1,2 miljoner människor. Vitboken, med alla dess goda resultat, är också en hyllning till det fantastiska arbete 1,2 miljoner personer gör – varje dag.

Anders Knape
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting


Debattartikeln har publicerats på Dagens Samhälles webb, 2014-06-25.
En förkortad version har även publicerats i Nya Wermlands Tidningen, 2014-07-14, Vestmanlands Läns Tidning, 2014-07-19, Helsingborgs Dagblad, 2014-07-19, Norrländska Socialdemokraten, 2014-07-21, Länstidningen i Södertälje, Södermanlands Nyheter och Falu-Kuriren, 2014-07-23, Norrtelje Tidning, 2014-07-25, samt i Norran, 2014-08-08.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!