Publicerad: 9 april 2015

Stor vilja bland kommuner att öka byggandet

Det finns en stor vilja bland kommunerna att öka bostadsbyggandet, men de kan inte göra det själva.

Hyresgästföreningen skriver i ett debattinlägg (9/4) att kommunerna måste ta sitt bostadsansvar på allvar. Det gör de.

En studie som Sweco har gjort på uppdrag av SKL visar att 25 tillväxtkommuner har färdiga detaljplaner för nästan 72 000 bostäder. Men det börjar bara byggas närmare 14 000 bostäder per år i dessa kommuner. Planberedskapen är alltså generellt sett god.

Det som krävs är snabbare byggstarter. Kommunerna har själva bland annat ett ansvar att bedriva en aktivare markpolitik. Fler behöver anvisa mark till flera olika byggföretag. När byggandet sprids mellan olika aktörer kan fler byggen starta samtidigt. Men det är fel att tro att kommunerna kan göra allt på egen hand.

Det finns till exempel många attraktiva lägen där kommunerna vill planera för nya bostäder, och där byggen med säkerhet kan starta snabbt, men onyanserade statliga regelverk om buller, riksintressen och strandskydd sätter stopp.

De finansiella regelverken måste ses över

Ytterligare en viktig faktor för att få snabbare byggstarter är att utbyggnaden av statlig infrastruktur matchas bättre med byggprocessen. Det är också avgörande att fler invånare får större möjligheter eller ökade incitament att efterfråga det som byggs. Efterfrågan hämmas av de finansiella regelverken. De behöver ses över och förändras.

2011 års nya lagstiftning för de kommunala bostadsbolagen ställer krav på affärsmässighet. Det innebär begränsningar för kommunerna att inrätta stöd till nyproduktion. På svagare bostadsmarknader är det särskilt svårt för allmännyttan att möta invånarnas behov av nya bostäder.

Det finns en stor vilja bland kommunerna att bidra till att det byggs fler bostäder.  Men de delar ansvaret för bostadsbyggandet med staten och byggbranschens aktörer. Ingen part kan pekas ut som ensamt ansvarig. Alla måste dra sitt strå till stacken för att invånarna ska få tillgång till bostäder som de behöver och efterfrågar.

Lena Micko
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats på dagensarena.se, 2015-04-09.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!