Publicerad: 17 juli 2017

Stoppa urholkningen av ersättningen för assistans

Ersättningsnivån för personlig assistans är för låg. Alla kostnader är inte medräknade och uppräkningen har under många år varit betydligt lägre än kostnadsökningen från avtalad löneökning.

Det blir allt svårare att upprätthålla kvalitet, kompetens och en rimlig löneutveckling för personliga assistenter. Den statliga ersättningen är 291 kronor per utförd assistanstimme. Det kan jämföras med ersättningen för en hemtjänsttimme i Stockholms stad som är 425 kronor. Vanligtvis går mer än 86 procent av ersättningen för personlig assistans, både i kommuner och hos flertalet privata alternativ, till arbetskostnaden. I ersättningen ska också kostnader för utbildning, handledning, arbetsmiljösinsatser, administration, lokaler och systemutveckling inrymmas.

Sedan 2014 räknas ersättningen för personlig assistans inte längre upp i takt med löneutvecklingen för de drygt 100 000 personliga assistenter som omfattas av kollektivavtal. Regeringen övergick då, 2014, till en lägre årlig justering, utifrån antagandet att ersättningen gav en överkompensation i relation till de verkliga arbetskostnaderna. I den bedömningen iakttogs aldrig den del av lönekostnader, för exempelvis introduktion eller annan utbildning, som tillkommer för personliga assistenter som för tillfället inte utför assistans. Antagandet, som finns bland annat i assistansersättningsutredningen från 2014, saknar empirisk grund. Regeringen hämtar inte längre in beräkningsunderlag från myndigheter och det finns ingen officiell beräkningsmodell.

Med en alltför låg statlig assistansersättning, tvingas utförarna till mindre önskvärda åtgärder. Kommunerna kompenserar för underskott genom att dra ner på resurser till annan verksamhet. Privata utförare, som inte har motsvarande handlingsutrymme, tvingas till nedskärningar i verksamheten. Det påverkar kvaliteten för de assistansberättigade.

De flesta verksamheter inom personlig assistans har idag kollektivavtal. Att omfattas av kollektivavtal är en trygghet för anställda. Det kan också vara ett sätt att säkerställa att ersättningen används så som tänkt. Men det så kallade ”märket” i avtalsförhandlingarna har de senaste åren legat en bit över utrymmet i ersättningsjusteringen för personlig assistans. Det medför en ovilja att teckna kollektivavtal och att klimatet i avtalsförhandlingarna hårdnar på ett för verksamheten ogynnsamt sätt. Det riskerar även att leda till att lönerna för personliga assistenter inte ökar i samma takt som på för andra yrkesgrupper och till omstrukturering, med fler anställda på lägre ingångslöner. Rekryteringsbasen urholkas och det blir allt svårare att både rekrytera och behålla kvalificerade personliga assistenter.

Nu varnar vi för en utveckling där det inte längre är möjligt att garantera den kvalitet och kompetens som är nödvändig för åtagandet både som utförare av personlig assistans och arbetsgivare för personliga assistenter. Ytterst handlar det om säkerhet och kvalitet för de människor som lever med personlig assistans och om att en viktig yrkesgrupp, som till stor del består av kvinnor, inte ska halka efter i löneutvecklingen.

Regeringen bör därför:

  • Inkludera alla lönekostnader för personliga assistenter i beräkningen Arbetsgivare har inte bara lönekostnader för den personliga assistent som för stunden utför assistans, utan också för personliga assistenter som introduceras eller utbildas. Det bör givetvis omfattas av beräkningsmodellen. I en medlemsundersökning hos KFO från 2014 framkom att om alla lönekostnader togs med, var de totala lönekostnaderna för personliga assistenter ca 9 procent högre än genomsnittlig beräknad lönekostnad för utförd assistans. Vidare är kostnaderna för OB-tid lågt skattade i ersättningen. Ersättningen täcker inte heller lön då den assistansberättigade är på längre sjukhusvistelse och arbetsgivaren kan riskera att förlora uppdraget eller alla lönekostnader som följer av tillsvidareanställningar i det kommunala avtalet, då den assistansberättigade byter utförare, får en annan insats eller avlider.
  • Ta hänsyn till årlig löneutveckling för personliga assistenter
    Regeringens sätt att räkna gör att uppräkningen inte står i proportion till kollektivavtalad löneutveckling för personliga assistenter. Justeringen har de senaste åren legat på 1,05-1,4 procent, samtidigt som den kollektivavtalade löneutvecklingen genomgående ligger kring 2,2 procent. Oavsett hänsyn till hur stor andel av ersättningen som används till lönekostnader, motsvarar det inte lönekostnadsutvecklingen.
  • Värna ett system för ordning och reda på arbetsmarknaden
    Det finns redan ett antal assistansverksamheter som står utanför kollektivavtalen och det är högst osäkert om, och hur väl, de valt att tillämpa jämförbara pensions- och försäkringslösningar. Vi befinner oss nu i pågående avtalsrörelse, där kollektivavtal ska tecknas för personliga assistenter. En av Sveriges största yrkesgrupper. Risken är stor för att fler utförare väljer att ställa sig utanför kollektivavtalen. Som arbetsgivarorganisationer vill vi säkerställa att medlemmar kan vara goda arbetsgivare, ha bra avtalsvillkor och en ordnad konfliktlösning.

Målet med assistanslagstiftningen är att personer med funktionsvariationer ska kunna leva som andra. Stödet ska vara personligt utformat och den assistansberättigade väljer själv när, hur och av vem det ska utföras. Uppgiften kräver speciella personliga kvalifikationer, kontinuitet och till den assistansberättigades behov anpassad utbildning samt en väl genomarbetad arbetsledning som inkluderar självbestämmande.

Vi uppmanar regeringen att omedelbart sätta stopp för urholkningen av assistansersättningen, så att personliga assistenter kan följa med i löneutvecklingen och att assistansanordnare kan fortsätta bedriva seriös verksamhet. Utan personliga assistenter, ingen personlig assistans.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna
Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Petter Skogar, förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO 

Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet 18 juli 2017

 

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!