Publicerad: 7 oktober 2015

SKL utformar kunskapsstöd i samverkan med landstingen

SKL skriver i en replik i Läkartidningen att man inte har ifrågasatt Medibas som en gedigen kunskapskälla. SKL:s roll är inte att upphandla, utan att erbjuda en struktur för samverkan.

Hans Karlsson.

Det pågår ett projekt på SKL, med målet att landstingen i samverkan utformar nationella diagnos- och behandlingsrekommendationer som ett kunskapsstöd för primärvården. Syftet är att göra vården mer jämlik, vilket underlättas om hela primärvården har enkel tillgång till samma aktuella kunskap som stöd i det dagliga arbetet. Också patienterna ska kunna känna trygghet i att den egna vårdcentralen har tillgång till aktuell kunskap som underlag i dialogen om vilka insatser som är bäst. 

Landstingen ansvarar för att vården ges på lika villkor och att vården har stöd som gör det möjligt att ge en jämlik vård. Därför arbetar landstingen med att förse vårdens medarbetare med olika typer av kunskapsstöd. Projektets bakgrund är att landstingen ser vinster i att göra delar av detta arbete tillsammans - både för jämlikhetens och effektivitetens skull. 

Två lärkare sitter vid en dator

Projektet omfattar mer än att ta fram texter som sammanfattar den senaste kunskapen. Det förslag som ska tas fram ska innefatta en teknisk struktur som gör det möjligt för denna typ av kunskapsstöd att framöver vara en del av andra IT-stöd i vården som exempelvis vårddokumentationssystem. Då undviks flera inloggningar och individanpassad information kan finnas tillgänglig i rätt ögonblick, tillsammans med övriga uppgifter om patienten. Det ska också finnas möjligheter till lokala tillägg, exempelvis arbetsfördelningen lokalt mellan olika enheter och remissregler. Genom att vården, det vill säga professionerna i primärvården, själva anpassar och sammanställer texterna i kunskapsstödet underlättas också förankringen och genomförandet. Parallellerna till de vårdprogram som tagits fram av Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) är uppenbara. Självklart ska vi lära av det och av andra arbeten, och därför har ju SKL redan träffat bland annat Medibas och Ingvar Krakau och har för avsikt att fortsätta ha en öppen dialog.

Ingvar Krakau förefaller mena att SKL borde ha valt Medibas som kunskapsstöd. Därför vill vi betona att vi inte har ifrågasatt Medibas som en gedigen kunskapskälla.  Vi har inte heller några problem med att Medibas är kommersiellt. Det handlar inte om det. SKL:s roll är inte att upphandla, värdera och välja en produkt, utan att erbjuda en struktur för samverkan landstingen emellan för att göra det möjligt för dem att på ett effektivare sätt ta sitt ansvar som huvudmän. I projektet betyder det att SKL håller ihop ett arbete som helt bygger på insatser från landstingen och som utgår ifrån deras behov.

Det projekt som Ingvar Krakau kritiserar har alltså ett bredare syfte än det Medibas har idag. SKL ska i samverkan med landstingen föreslå hur nationella diagnos- och behandlingsrekommendationer, som kunskapsstöd för primärvården, kan tas fram och förvaltas gemensamt oavsett vilket system informationen presenteras i. Det ska också vara möjligt att anpassa lokalt och tas fram på sådant sätt att det samtidigt förankras i vårdens verksamheter. 

Projektet är en del av en överenskommelse med regeringen.

Hans Karlsson,
direktör och chef för avdelningen vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Repliken publicerades i Läkartidningen 15-10-07

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!