Publicerad: 28 november 2014

Se över socialtjänstlagen

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer att presentera förslag som våra medlemmar, kommunerna, tror skapar bättre förutsättningar för att den sociala barn- och ungdomsvården långsiktigt ska kunna fullfölja sitt uppdrag, skriver Anders Knape i en replik.

Socialtjänstens problem kräver att staten, kommunerna och berörda fackförbund samverkar. Det finns inga enkla lösningar utan här krävs flera olika insatser. Några av de viktigaste pusselbitarna rör socialtjänstlagen och utbildningen till socionom.

Regeringen bör skyndsamt besluta om en översyn av socialtjänstlagen. SKL har länge krävt en översyn av den lag som reglerar socialtjänstens möjligheter och skyldigheter. Socialtjänstlagen är 30 år gammal och har ändrats 189 gånger - bara de senaste sju åren.

Socionomutbildningen är föråldrad

Utbildningen till socionom är föråldrad. Den är en generalistutbildning som inte i tillräckligt hög grad matchar arbetsmarknadens krav. Det innebär att kommunerna får ta det fulla ansvaret för kompetensutveckling av nyutexaminerade socionomer. SKL har vid upprepade tillfällen påtalat att regeringen måste se över utbildningen samt även behovet av specialistutbildning.

Intresset bland unga att arbeta i socialtjänsten är stort. Antalet sökande är fortsatt högt. Socionom är ett yrke som lockar. Det är ett givande, men krävande yrke. Det ställer höga krav på arbetsgivarna. För att underlätta steget från teori till praktik har flera kommuner inrättat program där studenterna under utbildningen får praktik och insyn i det kommande yrkets praktiska hantverk, en form av trainee-tjänster.

Åtgärdsförslag tas fram

SKL arbetar tillsammans med medlemmarna på olika åtgärder som vi hoppas kunna presentera i början av nästa år. Vi arbetar även vidare med det som är SKL:s signum, att sprida goda exempel. Vi hoppas kunna finna rätt parametrar för Öppna Jämförelser (ÖJ) inom socialtjänsten. Öppna jämförelser har inom andra välfärdsområden som skola och vård bidragit till att säkerställa och utveckla kvalitén på verksamheten.

Fackförbundet SSR:s enkät är, som den själv påpekar, inte fullständig, men den visar på en oroande utveckling. Den höga personalomsättningen bland chefer och medarbetare samt att sjukskrivningarna ökar bland socialsekreterare är väl känd.

En tredjedel av alla socionomer är nyanställda, utan tidigare erfarenhet av exempelvis barn- och ungdomsvård. Många arbetsledare har innehaft sin befattning kortare tid än tre år. Det betyder att de som ska introducera nya socialsekreterare ofta själva är nya och oerfarna i sina roller. Socialtjänsten möter även nya grupper med en problematik vars komplexitet inte omfattas av utbildningen. Situationen underlättas inte av en socialtjänstlag som ”lappats och lagats” samt nya statliga föreskrifter och detaljregleringar.

Det är en gemensam utmaning att stärka och utveckla socialtjänsten.

Anders Knape
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats på dn.se, 2014-11-28.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!