Publicerad: 10 juli 2014

Så ska vården utvecklas

Över 84 procent av svenska patienter har förtroende för den svenska hälso- och sjukvården. Vi har en i grunden välfungerande vårdsektor, ändå är utmaningarna många, skriver styrelsen i Forum för välfärd och pekar bland annat på nya metoder att bedriva preventivt arbete mot de vanligaste folksjukdomarna.

Dagens struktur, arbetssätt, nytänkande och innovationsgrad räcker inte alltid till för att säkra en gemensamt finansierad, högkvalitativ och jämställd hälso- och sjukvård även i framtiden. Det är skälet till att vi för ett år sedan gemensamt skapade Forum för välfärd, ett rådgivande långsiktigt forum om välfärdsfrågor där vi som ingår har varierande erfarenheter, kompetenser och bakgrund från näringsliv, fack, akademi och svenskt samhällsliv.

Vi är alltmer oroade över att dagens offentliga debatt så sällan berör de verkliga utmaningar som sjukvården står inför. Därför har vi valt att själva starta konkreta pilotprojekt inom svensk hälso- och sjukvård för att belysa några av de verkliga problemen och testa lösningar som skulle kunna lyftas högt upp på dagordningen de kommande åren: ºDet preventiva arbetet har ingen framträdande roll i svensk sjukvård, och erhåller endast 4 procent av sjukvårds bud geten. Hjärt- och kärlsjukdom är den största dödsorsaken i Sverige med årliga sjukvårdskostnader på 70 miljarder kronor, motsvarande 20 procent av de totala sjukvårdskostnaderna.

Pilotundersökning i Södertälje

Mot den bakgrunden genomför vi just nu en storskalig pilotundersökning i Södertälje tillsammans med Stockholms läns landsting, kommunen, Södertälje sjukhus, stora arbetsgivare samt både privata och offentliga utförare inom primärvården.

Syftet är att identifiera nya och kostnadseffektiva sätt och nå ut till individer med förhöjd risk för diabetes typ II och hjärt- och kärlsjukdom i Sverige, även de som tillhör socioekonomiskt utsatta grupper. Redan nu kan vi visa att samarbeten med religiösa samfund och tillämpning av sociala medier når helt nya grupper. Vi ser också i vår initiala bearbetning av data från de tusentals personer som deltagit i preventionsstudien att folksjukdomarna, eller risken att insjukna i dem, är kraftigt överrepresenterade i grupper som ofta sammankopplas med det så kallade utanförskapet. De grupper som är svåra att nå är också de som har en kraftigt ökad risk att insjukna. Bristande samarbete mellan olika vårdgivare är en annan central utmaning.

Nya arbetssätt behövs

Många patienter upplever att de skickas runt mellan olika vårdinstanser och offentliga budgetar. Vi ser även brister i hur patienters individuella behov möts utifrån ett personorienterat synsätt och en integrerad vårdkedja. För vård givarna finns i dag ett begränsat utrymme och incitament att sträva efter förbättrad kvalitet och helhet i patientens väg genom vården.

Dessutom går i dag en stor del av sjukvårdsbudgeten till personer utan eller med oklara diagnoser. Personer som har en mycket hög vårdkonsumtion.

Forum för välfärd lanserar mot bakgrund av detta en andra pilotundersökning i Södertälje kommun för att undersöka om nya arbetssätt kan fungera i det svenska sjukvårdssystemet; kan vården för patienter med hög vårdkonsumtion till följd av oklara eller multipla diagnoser förbättras genom ökad integration och samarbete mellan primärvård och sjukhusvård? Pilotundersökningen kommer att genomföras på fem vårdcentraler i Södertälje och genomföras juni 2014-februari 2015.

Internationella exempel finns på lösningar av de problem vi ser i Sverige.

I den spanska provinsen Valencia upphandlar myndigheterna genom en långsiktig lösning integrerad vård från en enskild vårdgivare sedan 2005, och har infört en ersättningsmodell baserad på kostnad per capita.

Detta har inneburit att vårdgivaren har incitament att integrera vården och att arbeta preventivt med utgångspunkt från varje individ. Det långsiktiga perspektivet gör att hälsofrämjande insatser ger betydande besparingar. Resultaten har varit anmärkningsvärt goda med högre vårdkvalitet och kostnadsnivåer som är 25 procent lägre än i andra spanska regioner. Även i Tyskland finns liknande exempel.

Stora ekonomiska utmaningar

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet står inför stora ekonomiska utmaningar med sjukvårdskostnader som ökar snabbare än BNP. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter i samma takt, kommer 16 procent av BNP att behöva användas till vård och omsorg år 2050. Det är visserligen svårt att mäta produktivitet och effektivitet inom hälso- och sjukvårdssektorn, men flera olika beräkningar tyder på att vården har haft en svag produktivitetsutveckling under de senaste tio åren. Detta samtidigt som sjukvården kommande årtionden står inför växande behov, ännu otillräcklig tillgänglighet och växande kvalitetskrav.

Tillsammans har vi i Forum för välfärd engagemang och resurser för att bidra till en bred dialog över kunskapsområden och över andra gränser. Ledande svenska och internationella aktörer engageras i arbetet och de bästa erfarenheterna och forskningen sammanställs parallellt med att vi bedriver våra egna konkreta pilot projekt. Målet är att forumets styrelse tillsammans med andra intressenter i det svenska samhället kan diskutera vilka förändringar som kan vidareutveckla sektorn såväl vad gäller kvalitet som effektivitet. Vi välkomnar om fler med oss under kommande år vill fokusera debatten på de verkliga utmaningarna.

Håkan Sörman
VD Sveriges Kommuner och Landsting

Carl Bennet
Ordförande Getinge

Börje Ekholm
VD Investor

Anders Hamsten
Rektor Karolinska institutet

Chris Heister
Landshövding Stockholm

Ulrica Messing
Entreprenör, tidigare statsråd

Eva Nordmark
Ordförande TCO

Anna Omstedt Lindgren
VD Meduniverse

Magnus Tyreman
Nordenchef McKinsey & Co

Peter Wallenberg jr
Vice ordförande Knut och Alice Wallenbergsstiftelse, styrelseledamot Investor


Debattartikeln har publicerats i Dagens Industri, 2014-07-10.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!