Publicerad: 11 november 2015

Onyanserade påhopp gör ingen nytta

Byggpriserna är ett delat ansvar mellan bostadsbyggandets parter. Ändå väljer David Johnsson, vd på Trä- och möbelföretagen, och Hans Lind, professor på KTH, att svartmåla kommunerna.

byggarbetsplats med kranar

Viljan är stor bland landets kommuner att bidra till ett ökat bostadsbyggande. Det visar sig inte minst genom att kommunerna planlägger mark för bostäder i hög takt. Det har SKL tagit fram fakta på. Men ofta görs grundlösa påståenden om motsatsen.

Kommunerna är också angelägna om att bostäder kan byggas snabbare och billigare. Det har staten, kommunerna och byggbranschen ett gemensamt ansvar för. Vägen framåt är att dessa parter samarbetar och gör gemensamma åtaganden.

Tyvärr ägnar sig Trä- och möbelföretagen och Hans Lind tvärtom åt att svartmåla kommunerna som illvilliga aktörer som har all skuld för höga byggpriser. Vikten av att byggbranschen effektiviserar sina processer hade åtminstone kunnat nämnas i sammanhanget. Men istället levereras häpnadsväckande, insinuerande påståenden. Man ger bland annat sken av att kommunerna konsekvent missbrukar sin ställning för att ta ut för höga avgifter genom sina plan- och bygglovstaxor.

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att hantera lovansökningar från den som vill bygga och de har enligt lag också rätt att ta ut avgifter för denna handläggning. Att kommunerna har behövt förändra avgifterna i sina taxor sedan 1990 har sina skäl. Lagstiftningen har under denna tid förändrats vid flera tillfällen och komplicerats avsevärt. Det har också gjort handläggningen mer omfattande och mer utdragen. Det har bidragit till ökade kostnader som ska täckas av taxan – inte av alla skattebetalare.

Håkan Sörman, vd på SKL

Det betyder dock ingalunda att kommunerna inte kan bli bättre. En effektivare handläggning i kommunerna är ett ständigt pågående arbete. SKL jobbar ihop med kommunerna för att taxorna ska bli mer förutsägbara och transparanta.

Artikelförfattarna är också kritiska till kommunernas markpriser. Men ingenstans nämner de att kommunerna är skyldiga att ta ut marknadspriser. Det är vad man gör. Kommunerna förhindras av såväl EU:s statsstödsregler som den svenska kommunallagen att sälja mark till underpris.

Det är dessutom beklagligt att Trä- och möbelföretagen och Hans Lind vänder sig mot ett fundament i svensk demokrati: att det är kommunerna som ansvarar för planeringen av hur våra närmiljöer ska bebyggas. Kommunerna tar ansvar för helheten. De planerar för nya bostäder, skolor, sjukhus, parker, affärslokaler och mycket mer i samråd med det lokala näringslivet och den lokala befolkningen. Det är ett mycket viktigt samhällsansvar som bör ligga hos lokalt förtroendevalda.

Som nämnts ovan är inte heller detta ett hinder för byggandet av bostäder. Senast SKL studerade bostadsplaneringen 2013 svarade 25 tillväxtkommuner att de hade färdiga planer för närmare 72.000 bostäder, samtidigt som det bara börjar byggas nära 14.000 per år i kommunerna. Snart är vi snart färdiga med en ny enkät. Ett 50-tal kommuner deltar och beredskapen planer för nya bostäder tycks ha blivit ännu bättre.

Alltför länge har bostadsdebatten handlat om att skuldbelägga andra. Det är inte vad Sverige behöver. Det behövs konstruktiva diskussioner och samarbeten så att berörda parter kan hantera den svåra bostadssituationen tillsammans.

Håkan Sörman, vd, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Repliken publicerades på DN-debatt 2015-11-11

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!