Publicerad: 3 april 2014

Nya cancermediciner ska snabbare nå patienterna

För ett år sedan publicerades en rapport om införande och uppföljning av nya cancerläkemedel inom ramen för den nationella cancerstrategin. Det fortsatta arbetet har resulterat i att SKL nu lägger fram en plan för en landstingsgemensam process för ordnat införande av nya läkemedel. Detta är en viktig och efterlängtad del av den nationella läkemedelsstrategin.

Flera aktuella debattartiklar visar att synen varierar på effekten och kostnaderna för nya cancerläkemedel hos olika företrädare för cancervården. Det kan förklara att tillgången till, och behandling med, nya cancerläkemedel sett olika ut i olika delar av landet.

Kostnaderna för läkemedel har totalt sett minskat de senaste åren. Samtidigt kommer det många nya cancerläkemedel vilket är mycket glädjande. De är dock ofta mycket kostsamma och tills helt nyligen har landstingen saknat en gemensam syn på om kostnaderna för sjukhusläkemedel är rimliga i förhållande till effekterna.

Inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin har därför landstingen, SKL, berörda myndigheter och läkemedelsindustrin startat uppbyggnaden av en gemensam process för värdering, ordnat införande och uppföljning av nya läkemedel. Målet är att nya effektiva och prisvärda läkemedel ska komma patienter till nytta utan onödigt dröjsmål i hela landet. Däremot ska nya läkemedel, vars pris inte står i rimlig proportion till deras nytta, inte rekommenderas för användning. Ett kunskapsunderlag från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, ger grunden för en värdering av kostnadseffektivitet sammanvägt med principerna i riksdagens etiska plattform. Utifrån detta görs en bedömning och rekommendation om införande av en representativt sammansatt, rådgivande grupp. Det är viktigt att värderingen görs gemensamt istället för decentraliserat för att nå målet om en jämlik vård till patienter i hela landet. Samtliga landstingsledningar står bakom att rekommendationerna ska följas.

Ibland kan särskilda förhandlingar med läkemedelsföretaget behövas så att läkemedlet kan anses vara tillräckligt prisvärt för att kunna rekommenderas för införande i landstingen. Sådana avtal kan komma att omfattas av affärssekretess. Alternativet till dylika hemliga priser är att betala mer än nödvändigt för ett nytt kostsamt läkemedel eller att i värsta fall avstå från att använda ett annars effektivt nytt läkemedel. Det kan bli svårt att försvara inför svårt sjuka patienter. I den nya modellen ingår att landstingen ska kunna göra gemensamma prisförhandlingar i samverkan med TLV.

Landstingen fortsätter att utveckla det gemensamma arbetet med spaning och informationsspridning om vilka nya läkemedel som kan komma att införas i sjukvården inom 1-2 år. Ett strukturerat införande- och uppföljningsprotokoll tas fram för att underlätta förberedelserna för och själva införandet i det enskilda landstinget.

Det är också viktigt att det ovan beskrivna arbetet med att värdera nya läkemedel görs innan beslut om användning tas. Samtidigt får det inte medföra att tillgången till effektiva nya läkemedel för svårt sjuka patienter fördröjs mer än nödvändigt. Det är mycket glädjande att TLV i samförstånd med vårt arbete har sett över sina rutiner och arbetssätt för att kunna ta fram sina kunskapsunderlag betydligt tidigare och snabbare än vad som tidigare varit fallet. Detta förutsätter dock att även läkemedelsindustrin prioriterar sitt arbete med att i tid ta fram de hälsoekonomiska grunddata som behövs för värdering av nya läkemedel. Läkemedelsområdet kommer att vara ett viktigt område för landstingens gemensamma arbete för jämlik vård. Med den plan vi nu presenterar och det starka stödet från landstingsledningarna för detta gemensamma arbete så hyser vi gott hopp om att detta svåra arbete verkligen kommer att lyckas.

Hans Karlsson
Chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL

Jan Liliemark
Projektledare, SKL

Debattartikeln har publicerats på SvD Brännpunkts webb, 2014-04-03.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!