Publicerad: 20 januari 2017

Nu satsar vi på att få med fler män i jämställdhetsarbetet

Mäns och pojkars delaktighet är en förutsättning för att vi ska nå det jämställda samhället. Det skriver Lena Micko, SKL, och Åsa Regnér, regeringen, i en gemensam debattartikel.

Mäns och pojkars delaktighet är en förutsättning för att vi ska nå det jämställda samhället. Destruktiva och begränsande normer för manlighet drabbar både kvinnor och män. Därför gör regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting en gemensam satsning på att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar.

Det händer något nu. Genom internationella och nationella kampanjer och lokala initiativ har män börjat ta ansvar för jämställdhetsarbetet. FN:s He for she och antivåldskampanjen White Ribbon går hand i hand med svenska Fatta man som vill ge pojkar och män chansen att utveckla en mer jämställd manlighet. Organisationen MÄN verkar både i Sverige och genom internationella MenEngage för att ge män en plattform i jämställdhetsarbetet. Som en direkt reaktion på det senaste årets uppmärksamhet kring sexuellt våld mot unga kvinnor träffas allt fler män för att prata om föreställningar och förväntningar på manlighet.

Alla dessa initiativ, stora som små, förenas av en bärande idé: Vi kan bättre än så här. Män har ett ansvar för att bidra till en jämställd värld – av solidaritet med kvinnor, för sin egen skull men också av solidaritet med män som far illa av destruktiva och begränsande normer.

Under 2015 och 2016 har SKL och regeringen tillsammans genomfört en särskild satsning på att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. Genom satsningen har bland annat ett 15-tal olika verksamheter fått möjlighet att sprida metoder för att jobba med män och jämställdhet inom olika områden.

Några exempel:

  • Landstinget i Värmland har utbildat personal på HVB-hem för att prata om sex och samlevnad med ensamkommande pojkar och flickor.
  • Mottagningen för unga män i Göteborg har utvecklat ett arbetssätt som skapar förutsättningar för att ge fler unga män möjlighet att söka hjälp i frågor om sexualitet, relationer och psykisk hälsa.
  • Västerås – en av flera kommuner i projektet En kommun fri från våld – har fått medel för att sprida sitt arbetssätt, där olika delar av kommunen samverkar för att förebygga våld, bland annat genom utbildningar i skolan där elever lär sig att sätta stopp för lindrigt våld – innan det har blivit grovt.
  • I Katrineholm kunde Järvenskolan Tallås sprida sitt sätt att arbeta med normkritik för ökad trygghet, arbetsro och bättre studieresultat för killarna, till andra skolor.

En kartläggning av arbetet med män och jämställdhet som gjordes inom satsningen visar att det finns ett starkt intresse för frågan i kommuner och landsting, och ett stort behov av kunskap, inte minst möjligheten att lära av varandra.

En grundläggande princip i regeringens jämställdhetspolitik är att mäns och pojkars delaktighet är en förutsättning för ett jämställt samhälle. Inom vård, skola och omsorg märks de negativa konsekvenserna av destruktiva och begränsande uppfattningar om manlighet. Som arbetsgivarorganisation har SKL ett intresse av att kunna locka fler män till välfärdsyrken – det är ett måste för att vi ska klara vårt välfärdsuppdrag under de kommande decennierna.

Det är därför med stor glädje som regeringen och SKL nu sluter en överenskommelse för 2017 om en fortsatt satsning på män och jämställdhet. Totalt omfattar överenskommelsen 8 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor är öronmärkta för området psykisk hälsa.

Det övergripande målet för överenskommelsen är att bidra till förverkligandet av det nationella jämställdhetspolitiska målet: kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Överenskommelse bidrar genom att öka mäns och pojkars delaktighet i jämställdhetsarbetet, samt att ge frågor om normer för manlighet och mäns och pojkars livsvillkor en tydligare plats i det jämställdhetsarbete som drivs av eller får stöd från kommuner och landsting.

Satsningen fokuserar på tre områden: våldsförebyggande arbete samt de två nya jämställdhetspolitiska delmålen hälsa och utbildning. Det är områden där vi ser tydliga kopplingar mellan normer för manlighet och utmaningar för både kvinnor och män. Normer som säger att killar får status genom att använda våld. Normer som säger att det inte är coolt för killar att plugga. Som säger att svaghet är omanligt – vilket bidrar till att män inte söker vård förrän de är allvarligt sjuka. Flera av de dödsorsaker som är vanligare bland män än bland kvinnor kan relateras till orsaker som går att undvika, till exempel risktagande, våldsanvändning och hög alkoholkonsumtion.

Svensk jämställdhetspolitik är till för alla och ska komma alla till del. Ojämställdhet är ett resultat av normer och strukturer som upprätthålls av både kvinnor och män. Alltså måste ett jämställdhetsarbete inkludera även män. Svårare än så är det inte.

Lena Micko, Ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Åsa Regner,  Barn-, äldre och jämställdhetsminister

Debattartikeln publicerad på SvD debatt 20 januari 2017 

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!