Publicerad: 30 oktober 2015

Nu krävs akuta åtgärder i flyktingmottagandet

Det behövs omedelbara regelförändringar för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet i kommuner och landsting. Situationen är mycket svår.

Aldrig i modern tid har så många människor sökt sig till Sverige på flykt från andra länder. Migrationsverket bedömer att mellan 140 000 och 190 000 människor kommer att söka asyl i Sverige i år. Nästa år mellan 100 000 och 170 000.

Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommuner och landsting gör fantastiska insatser för att ordna med boende, skola, vård och omsorg till de människor som sökt sig till Sverige. Men det är en prekär situation. Det krävs ännu mer statligt stöd.

Den blocköverskridande uppgörelsen om migrationspolitiken innehåller bra åtgärder. Det är mycket välkommet att staten ska ge kommunerna ett extra tillskott på uppåt tio miljarder kronor i år. Det är ytterst viktigt att dessa resurser även kan disponeras under 2016. Det är också bra att byggandet av tillfälliga bostäder ska förenklas och mottagandet av ensamkommande barn ses över, bland annat.

Men det räcker inte. Staten måste ge fortsatt finansiering kommande år. Kommuner och landsting måste också få bättre förutsättningar att hantera utmaningarna som de står inför här och nu. SKL presenterade nyligen ett åtgärdspaket med ett 50-tal förslag på omedelbara regelförändringar för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet. Sammanställningen används i kontakt med regering och statliga myndigheter.

En snabb och nödvändig åtgärd är bland annat att staten betalar ut ersättning till kommunerna för asylsökande elevers skolgång automatiskt. I dag lägger kommunerna mycket tid och resurser på att lämna in en ansökan per elev och månad. Ett annat exempel på åtgärd är att socialtjänsten själv bör få avgöra, utifrån bedömningar om enskilda ungdomars behov, om det behövs dygnet runt-bemanning på HVB-hem. Om Migrationsverket tillåts lämna ut asylsökandes mobilnummer till landstingen kan fler erbjudas hälsoundersökningar.

Det är också av stor vikt att kommuner och landsting som har extraordinära kostnader i dagens akuta situation känner en trygghet i att Migrationsverket ersätter de faktiska kostnaderna för akuta insatser vid mottagandet. Det gäller bland annat kostnader för bevakning på boenden och centralstationer samt iordningställande av temporära bostäder.

Samtidigt som dessa akuta åtgärder genomförs behövs det dessutom genomgripande förändringar av systemet för asyl- och flyktingmottagandet. Systemet behöver bli långsiktigt hållbart. Kommuner och landsting måste få full ersättning från staten för sina kostnader. Nyanländas kompetens behöver tas tillvara bättre än i dag.

Detta förändringsarbete måste ske skyndsamt, parallellt med de omedelbara regelförändringarna. Det handlar om att ge människor bästa möjliga mottagande och goda förutsättningar att etablera sig i det svenska samhället.

Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln publicerades på Dagens Samhälles webbplats 2015-10-30.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!