Publicerad: 30 juni 2015

Nu bildar vi ett expertråd för skolutveckling

För att komplettera regeringens skolkommission kommer SKL och Friskolornas riksförbund att bilda ett expertråd med forskare, skriver Lena Micko och Mikaela Valtersson i Dagens Samhälle.

Skolklass med elever.

OECD lämnade i våras rekommendationer för hur den svenska skolan kan bli bättre. Utifrån dem har regeringen tillsatt en skolkommission som ska lämna förslag till åtgärder för skolans utveckling. Ett viktigt inslag saknas dock i kommissionens inledande arbete – nämligen att dra nytta av de konkreta och lokala erfarenheterna från de som på ett systematiskt sätt har följt, stärkt och studerat skolutveckling.

För att komplettera regeringens skolkommission kommer Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas riksförbund att bilda ett expertråd med forskare som i skolor och i klassrum arbetat sida vid sida med lärare och skolledning för att utveckla undervisning och arbetssätt. I expertrådet kommer huvudmän, forskare och professionen tillsammans att samla erfarenheter av forskningsgrundad skolutveckling. Precis i linje med det som OECD lyfter fram som något Sverige behöver bli bättre på.

Med vårt expertråd vill vi samla och sprida erfarenheter av hur framgångsrik skolutveckling har gått till i praktiken. Våra slutsatser kommer både att lämnas till våra medlemmar och till regeringen och Skolkommissionen. På så sätt kommer vi att säkra att erfarenheter tas till vara och att det fortsatta arbetet med skolans utveckling präglas av goda analyser på vetenskaplig grund.

Vi som på olika sätt arbetar med, forskar om och tar ansvar för skolan gör just det som OECD efterfrågar; arbetar tillsammans med basen i den skolnära, lokala praktiken. Den kunskapen och erfarenheten kommer vi att bidra med genom Huvudmännens expertråd för skolutveckling.

Många förändringar utan tillräckliga analyser

Det har inte saknats åtgärder för att vända skolans negativa utveckling. Såväl regering som huvudmän och enskilda skolor, rektorer och lärare har genomfört små och stora förändringar i syfte att eleverna ska få goda resultat. Men allt för många av dessa förändringar har genomförts utan tillräcklig analys. Och nya lösningar utvärderas allt för sällan. Det gäller på alla nivåer. Vi behöver lyssna till de som verkligen har varit med, genomfört förändringarna i sin praktik, studerat och funderat över resultaten.

OECD pekar på att skillnaderna mellan skolor ökar, inte minst eftersom boendesegregationen mellan olika områden ökar. Det ställer ökade krav på att skolan klara sitt kompensatoriska uppdrag. Vårt expertråd är ett komplement till våra egna och andras uthålliga satsningar för att stödja utvecklingen av svensk skola; undervisningen ska ha en hög och jämn standard – oavsett i vilket klassrum och i vilken skola den sker.

Vår gemensamma utgångspunkt är att vi tillsammans; skolans huvudmän, staten och andra aktörer utifrån aktuell forskning ska skapa förutsättningar för en positiv skolutveckling.

Lena Micko
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Mikaela Valtersson
Ordförande, Friskolornas riksförbund

Debattartikeln är publicerad i Dagens Samhälle 2015-06-30

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!