Publicerad: 17 september 2014

Myt att bostadsbristen är kommunernas fel

I en debattartikel ger Anders Lago, ordförande för HSB, en bild av att kommunerna är ensamt ansvariga för dagens bostadsbrist. Så är det inte.

Det finns förstås saker som kommunerna kan göra bättre. Men de kan inte på egen hand se till att det byggs tillräckligt med bostäder. Kommunerna delar ansvaret för bostadsbyggandet tillsammans med staten och byggbranschen.

En studie som företaget Sweco har gjort på uppdrag av SKL visar att 25 tillväxtkommuner har färdiga detaljplaner för 71 800 bostäder. Ändå börjar det bara byggas 13 600 bostäder per år i dessa kommuner. Det är alltså inte i huvudsak brist på detaljplaner som hindrar byggandet, vilket Anders Lago hävdar. Det viktiga för att öka byggtakten och för att få fler snabba byggstarter är istället framför allt följande:

  • Fler kommuner behöver ha en aktiv markpolitik och anvisa mark till flera olika byggföretag. När byggandet sprids mellan många aktörer ökar konkurrensen och fler byggen kan starta samtidigt.
  • Utbyggnaden av infrastruktur behöver oftare matchas med byggprocessen. Om utbyggnaden dröjer, då försenas också byggstarten. Här har både kommunerna och staten en hemläxa att göra.
  • Regering och riksdag behöver ändra i de finansiella regelverken för att säkerställa att fler byggen kommer igång. En viktig åtgärd är att förbättra rörligheten på bostadsmarknaden. Dagens flyttskatt gör att människor avstår från att flytta. Det begränsar efterfrågan på nybyggda bostäder.
  • Ska fler ha möjlighet att efterfråga nyproducerade bostäder måste de också bli billigare. Vi ser nu att byggbranschens kostnader ökar. Byggprocessen behöver effektiviseras.
  • Regering och riksdag måste lätta på regelverken för buller, riksintressen och strandskydd. Regelverken är onyanserade och lägger en död hand över mängder med områden som är attraktiva att bygga i. Det är också vanligt att länsstyrelserna ger kommunerna motstridiga besked i dessa frågor under planarbetet, vilket gör att planprocessen drar ut på tiden.

Alla parter måste alltså ta ett större ansvar. SKL vill nu att Sverige lär av Finland. Där ingår stat och kommun avtal om hur man ska öka bostadsbyggandet. Liknande avtal borde prövas även här, där också byggföretagen ingår. På så sätt kan vi inte bara säkerställa att planer tas fram snabbt från kommunal sida, utan också att infrastruktur finns på plats och att företagen förverkligar sina tilldelade planer.

Är vi alla överens om att det byggs för få bostäder, då borde vi också kunna enas om att alla måste dra sitt strå till stacken och hitta gemensamma lösningar.

Anders Knape
ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)


Repliken har publicerats på dagenssamhälle.se, 2014-09-17.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!