Publicerad: 9 februari 2018

Mindre detaljstyrning, mer tid för barnen

I en debattartikel i Dagens Samhälle (1/2-2018) riktas kritik mot socialtjänsten för att inte lyssna på utsatta barn. SKL instämmer i att det är ett utvecklingsområde och vi arbetar därför på olika sätt för att stödja våra medlemmar med att följa upp och lyssna på barn och unga, skriver Åsa Furén-Thulin i en replik.

 Sedan 2014 arbetar SKL med att stödja kommunerna att genomföra årliga brukarundersökningar. I dagsläget hämtar en femtedel av landets kommuner in vårdnadshavares och ungdomars upplevelse av stödet från socialtjänsten. Många kommuner använder också modeller för att systematiskt ta tillvara barns erfarenheter av socialtjänsten.

Vad som saknas är en integrerad brukarundersökning av barns röster i Socialstyrelsens handläggnings- och dokumentationssystemet Barns Behov i Centrum (BBIC), som används av nära nog alla kommuner. Där skulle barn och ungas upplevelser av socialtjänstens insatser systematiskt kunna fångas upp i samband med uppföljning av deras ärenden och användas som kunskapsunderlag för förbättringsarbete.

SKL arbetar också med utvecklingsarbeten som syftar till att ge socialsekreterarna mer tid till barnen. Regeringens nationella samordnare inom den sociala barn-och ungdomsvården genomförde under 2015-2016 tidmätningar i 52 kommuner. Mätningarna visade att socialsekreterarna endast ägnar 1 timme om dagen till samtal med barnen och deras föräldrar. En allt för stor del av arbetstiden ägnar socialsekreterarna till en omfattande dokumentation.

SKL anser att socialtjänsten behöver bli mindre detaljstyrd och mer tillitsbaserad. I avvaktan på detta arbetar vi vidare med utvecklingsarbeten som handlar om att effektivisera och förenkla dokumentationen – genom ”Förbättrad Dokumentation” och ”Taligenkänning”. Det senare projektet handlar om digital diktering, det vill säga där socialsekreteraren använder rösten istället för tangentbordet, och på så sätt snabbar på dokumentationen. Testet har just slutförts med lovande resultat.

SKL håller helt med om att samverkan med andra aktörer är avgörande för att hjälpa utsatta barn. Hjälpen måste också bli mer lättillgänglig och nå barn och unga i ett tidigt skede. Det pågår mycket arbete i landet för att bygga upp ett sådant samordnat och tidigt stöd till barn. Men idag finns hinder i socialtjänstlagen för att ge individuellt stöd till barn utan att passera ett tungt utredningsmaskineri. Vi hoppas att detta rättas till i den pågående översynen av socialtjänstlagen.

Åsa Furén-Thulin
sektionschef på avdelningen för vård och omsorg

Repliken puclicerades på Dagens Samhälles debattsajt 9/2-2018

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!