Publicerad: 23 februari 2016

Mer jämställd arbetsmarknad kan minska visstiderna

Långsiktighet och kontinuitet är bäst både för medarbetarna i välfärden och för kvaliteten i vården, skolan och omsorgen. Samtidigt behövs vikarier när någon är sjuk eller föräldraledig.

Klassrum kan inte lämnas tomma. Patienter måste få sin vård, och de gamla sin omvårdnad. Det måste också vara möjligt att ta in extra personal vid arbetstoppar.

Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

Det stämmer att visstidsanställningarna har ökat något de senaste åren. Det beror bland annat på ökad sjukfrånvaro, på hela arbetsmarknaden. Det kan också bero på att arbetsgivare har haft svårt att rekrytera utbildad personal i vissa yrkesgrupper och därför löst vakanser med tillfälliga anställningar. Men det beror också på att det behövts extra personal i skolor och på socialkontor i samband med det senaste halvårets stora flyktingmottagande.

Ibland framstår det i debatten som att vikariat är regel och fasta jobb är undantag i vården och omsorgen, och att väldigt många medarbetare går år efter år i otrygga anställningar. Så är det inte. En studie SKL precis har genomfört ger en annan bild.

  • Hälften av alla som nyanställdes med månadslön på en tidsbegränsad anställning 2011 hade fått fast jobb inom tre år. Det visar att ett tillfälligt uppdrag kan vara ett bra sätt för till exempel unga att pröva på ett yrke och ett första steg till fast jobb.
  • Endast fyra procent är kvar i en tidsbegränsad anställning efter tre år. Några av dessa kan ha tackat nej till fast anställning eller saknar behörighet.
  • Visstidsanställning är vanligast bland unga och äldre. 9 av 10 av medarbetarna mellan 27-65 år har en tillsvidareanställning. Motsvarande siffra bland Kommunals grupper är 83 procent.
  • Alla tillfälligt anställda vill inte ha en tillsvidareanställning. Många jobbar extra vid sidan av studierna, eller fortsätter hoppa in på enstaka pass efter pensionen. Bland heltidsstuderande som arbetar vid sidan av studierna vill merparten ha just en tidsbegränsad anställning, enligt SCB.

För att minska visstiderna krävs arbete på flera områden.

  • När fler jobbar heltid, kan en del av de heltidsarbetandes arbetstid används för att täcka upp för frånvaro. Då minskar behoven av vikarier. Allt tyder på att den positiva heltidsutvecklingen i kommuner och landsting kommer att fortsätta, vilket kan minska de tidsbegränsade anställningarna.
  • Många kommuner och landsting arbetar också med poolsystem, där medarbetare tillsvidareanställs och lånas ut för längre eller kortare tid. Denna typ av organisatoriska lösningar kan utvecklas.
  • Ökad jämställdhet på arbetsmarknaden kan leda till färre visstider i kommuner och landsting. Kvinnor tar fyra gånger så stor del av föräldraledigheten som män och merparten av VAB-dagarna. Då blir förstås behovet av vikarier större i kommuner och landsting där 80 procent av de anställda är kvinnor. Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än bland män på hela arbetsmarknaden. Män och kvinnor är sjukskrivna i ungefär samma utsträckning fram till första barnet. Två år senare är kvinnans sjukfrånvaro i genomsnitt dubbelt så hög som männens.

Om hela arbetsmarknaden blev mer jämställd, skulle alltså visstidsarbetet i kommuner och landsting minska. Såväl vi parter, som andra aktörer på arbetsmarknaden har ett gemensamt ansvar att arbeta för detta.

Agneta Jöhnk, chef, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL

Repliken publicerades i Dagens Samhälle 2016-02-23

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!