Publicerad: 27 september 2016

Kommuner och landsting ska bli bäst på jämställdhet

SKL presenterar ett nytt jämställdhetsprogram för att ytterligare öka jämställdheten i vår sektor.

Kommuner, landsting och regioner ska bli bäst på jämställdhet. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) långsiktiga jämställdhetsarbete visar genomgående goda resultat men det finns mycket kvar att göra. För att ge kvinnor och män likvärdiga möjligheter till karriär och löneutveckling behövs ett aktivt och kraftfullt jämställdhetsarbete. SKL presenterar därför ett nytt jämställdhetsprogram för att ytterligare öka jämställdheten i vår sektor.

Det finns en ojämn fördelning av makt och resurser mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Två av tre chefer är män. Och ju högre upp i chefshierarkin, desto färre kvinnor.

Kvinnor tjänar mindre än män. Den standardvägda löneskillnaden – där hänsyn tagits till kvinnors och mäns olika utbildning, yrken, ålder och arbetstid – visar en löneskillnad på 5 procent på svensk arbetsmarknad.

Kvinnor är frånvarande från arbetet i högre utsträckning än män i Sverige. 30 procent av kvinnorna jobbar deltid, jämfört med endast 10 procent av männen. Kvinnor har också dubbelt så hög sjukfrånvaro som män. De tar i högre utsträckning ut föräldraledighet, i genomsnitt 13 månader, att jämföra med männens 3,5 månader. Kvinnor tar även ut en klar majoritet, 65 procent, av dagarna för vård av sjukt barn (VAB).

I kommuner, landsting och regioner är det på flera sätt mer jämställt än på resten av arbetsmarknaden. Här är majoriteten av cheferna kvinnor. Och andelen kvinnor som är chefer har ökat relativt kraftigt sedan år 2000, så utvecklingen går verkligen åt rätt håll. Men när det gäller den högsta chefsnivån är männen fortfarande i majoritet.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är relativt små i kommuner, landsting och regioner. De standardvägda löneskillnaderna i landstingen ligger på 4 procent och i kommunerna på 0,4 procent, vilket innebär att kommunsektorn har Sveriges mest jämställda löner.

Men kvinnor i kommuner, landsting och regioner har nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro som män. Sjukfrånvaron ökar med åldern men skillnaderna mellan könen är som störst i de yngre åldersgrupperna.

Män som arbetar inom kommunal sektor tar ut fler föräldradagar än män med jobb i privat sektor. Fortfarande tar dock kvinnor som arbetar inom kommun och landsting ut fler föräldradagar än män i samma sektor. Föräldrar som har ett jämställt uttag av föräldraledighet tenderar att även ha en jämställd fördelning av hushållsarbete och uttag av VAB.

Det behövs ett aktivt och kraftfullt jämställdhetsarbete för att ge kvinnor och män likvärdiga möjligheter till karriär och löneutveckling. SKL lanserar därför ett program med åtta bärande punkter som tillsammans syftar till att öka jämställdheten i kommuner, landsting och regioner.

  1. Förändringar av lönerelationer ska vara möjliga Kommuner, landsting och regioner måste arbeta aktivt med lön och lönestruktur. Genom redskap som lokal lönebildning och individuell och differentierad lön blir det möjligt att förändra lönerelationer och göra strukturella satsningar på vissa yrkesgrupper.
  2. Lönespridningen för kvinnodominerade yrken ska öka. Kvinnodominerade yrken har generellt sett mindre lönespridning än mansdominerade. För den enskilde ger ökad lönespridning större möjligheter att göra lönekarriär och påverka sin livslön. För arbetsgivaren ger ökad lönespridning bättre förutsättningar att använda lönen som ett verktyg för att utveckla verksamheten och samtidigt ge medarbetaren möjlighet att påverka sin lön.
  3. Fler karriärvägar ska skapas inom kvinnodominerade yrken. Kommuner, landsting och regioner har ett stort ansvar för att både tydliggöra de karriärvägar som finns och att skapa nya. Möjligheten att göra karriär skapar engagemang hos medarbetaren och ger arbetsgivaren bättre förutsättningar att använda kompetensen på rätt sätt.
  4. Det ska vara jämställt på högsta toppen. Ett förhållningssätt behöver säkerställas där kompetens och ledaregenskaper ges utrymme, och där kvinnor uppmuntras att söka chefstjänster. Kunskapen och medvetenheten om informella hinder och villkor som ger män och kvinnor olika tillgång till makt och inflytande på arbetsplatsen bör också öka.
  5. Föreställningar om kön ska inte begränsa studie- och yrkesval. Utmaningen är att få hela befolkningen, både kvinnor och män, att se och reflektera över de yrken och möjligheter som finns inom välfärden. Det handlar om att utmana och förändra stereotypa könsroller och synliggöra olikheter i livsvillkor. Utbildningsanordnare och arbetsgivare har en viktig uppgift i att bryta de normer och strukturer som begränsar kvinnors och mäns möjligheter.
  6. Heltid ska vara norm. Fler kvinnor än män arbetar deltid. Det normala bör vara anställning på heltid och arbete på heltid. När kvinnor går från deltid till heltid förbättras deras inkomster, sjukpenning och pension. Det betyder också att kompetensen tas till vara på ett klokt sätt, när fler jobbar heltid behövs det inte lika många medarbetare.
  7. Ledarskapet är avgörande för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Om män tog mer ansvar för hem och barn skulle kvinnors resurser och kompetenser i större utsträckning kunna tillvaratas på arbetsmarknaden. Vad chefer säger och gör måste spegla vad som står i styrdokument och policys. Och inte minst, cheferna kan själva göra ett jämställt uttag och föregå med gott exempel.
  8. Chefen har en nyckelroll för att förebygga sjukfrånvaro. I det förebyggande arbetet ingår strategier och metoder för att tidigt upptäcka signaler om att en anställd inte mår bra. Det är inte minst nödvändigt ur ett mänskligt perspektiv, men får också positiva konsekvenser på verksamhetens kvalitet. Chefen måste arbeta för att främja delaktighet och skapa engagemang hos medarbetarna.

SKL:s nya jämställdhetsprogram blir ett viktigt verktyg i kommuners, landstings och regioners jämställdhetsarbete. Genom att arbeta aktivt med detta program tror vi att SKL kommer att bidra till en mer jämställd arbetsmarknad som helhet. Det kommer också att stärka attraktiviteten för kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare.

SKL arbetar långsiktigt och strategiskt med jämställdhet. Så länge det finns ojämlikheter mellan kvinnor och män måste vi som arbetsgivare fortsätta jobba för att öka jämställdheten i kommuner, landsting och regioner. Det kommer att gynna alla berörda parter – arbetsgivare, medarbetare, medborgare och brukare.

Lena Micko (s), ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Andes Knape (m), 2:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln har publicerats i en nedkortad version via www.dagenssamhalle.se den 27 september 2016

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!