Publicerad: 21 mars 2014

It i skolan lyfter elever och lärare – om man gör rätt

Forskningsprojektet Unos Uno visar att både elevers och lärares förmågor och prestationer kan förbättras med hjälp av it i undervisningen. Men det gäller att göra rätt. Och det finns ingen tid att förlora. Nu behövs beslutsamhet av landets kommunledningar, fristående huvudmän samt ett nationellt stöd.

Initiativet till Unos Uno togs av elva huvudmän och SKL. Under tre år har forskare vid Örebro Universitet följt 23 skolor som infört en dator till varje elev. Slutrapporten presenteras på ett seminarium på fredag 21 mars.

Forskningen visar förbättrade resultat

Med Unos Unos forskning kan vi nu belägga positiva resultat. Dessa uppträder dock bara där skolor på ett genomgripande sätt har förändrat sina arbetssätt. Och när kommunens ledning engagerat sig. Exempel på positiva effekter:

  • Elevers viktiga förmågor har betydligtförbättrats i att söka information, skriva och presentera resultat av sitt arbete.
  • Elever visar mätbara förbättringar i läsförmåga och ökad skrivförmåga.
  • Elever ökar sitt självförtroende genom mer lättlästa och faktagrundade rapporter.
  • Lärarnas förmågor utvecklas när pedagogerna utnyttjar teknikens möjligheter.
  • Kontakten mellan lärare och elever ökar och blir av högre kvalitet.
  • Två tredjedelar av eleverna och lärarna är nöjda och upplever positiva resultat.

Spridningen i resultat mellan skolorna är mycket stor. Den beror inte på tillgången till teknik utan hur man utvecklat pedagogik och lärmiljö. Därför behöver elevernas och den pedagogiska verksamhetens behov – inte it-avdelningens – styra teknikinköp och teknikanvändning.

Rektors engagemang centralt

En slutsats i forskningen är att politik, förvaltning, skolledning och pedagoger måste dra åt samma håll. Det går inte att hoppa över denna avgörande aspekt. Inte minst krävs professionell styrning och ledning som – under flera år – fattar styrande beslut om arbetsorganisation, pedagogiskt innehåll, ekonomi och infrastruktur. Rektors engagemang är centralt för att driva på och stötta medarbetarna att använda digitala verktyg.

Negativa aspekter kan förebyggas

Förändringsarbete för till en början med sig kostnader och merjobb, vilket även vår forskning visar. Ny teknik betyder ökade kostnader. Ensamarbetet kan öka om undervisningen inte aktivt leds av lärare. Graden av stress kan upplevas öka, liksom fysiska besvär kopplat till ergonomiska faktorer.

Flera av de negativa effekterna kan förebyggas eller minskas. Centralt är att lärare ges förutsättningar att arbeta effektivt, till exempel genom att samarbeta mer och dela med sig av erfarenheter och undervisningsmaterial.

It i undervisningen är absolut nödvändigt för dagens och morgondagens elever. Det ger en oumbärlig kompetens i den digitala världen, det ger nya möjligheter till fördjupning och det ger nya möjligheter till elever med särskilda behov.

Samarbete mellan stat och myndigheter

Nu är det läge för alla skolor och huvudmän att i bred lokal samverkan planera och agera. Vår forskning är en bra kartbok i det arbetet. Till hösten lanseras också webbverktyget lika.skl.se som blir ett stöd i huvudmännens utveckling och uppföljning med skolans digitalisering.

Det behövs även en kraftsamling på nationell nivå. Det därför positivt att landets huvudaktörer samlas i Nationellt forum för digitaliseringen i skolan. Vi har stora förhoppningar på den strategi för skolans digitalisering som forumet precis börjat ta fram.

Maria Stockhaus
Ordförande i utbildningsberedningen, Sveriges Kommuner och Landsting

Edward Jensinger
Utvecklingschef, Skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgs stad

Arja Holmstedt Svensson
Skolchef, Falkenbergs kommun

Sussanne Nord
Kultur- och utbildningsdirektör, Nacka kommun

Hans Nilsson
It-strateg, Täby kommun

Anders Olsson
It-samordnare, Köpings kommun

Bitte Henriksson
Utvecklingsledare, Västerås stad

Representanter för styrgruppen i forskningsprojektet Unos Uno, ägt av följande kommuner: Botkyrka, Falkenberg, Helsingborg, Köping, Lysekil, Malmö, Nacka, Sollentuna, Täby kommun, Västerås, den fristående huvudmannen Pysslingen och Sveriges Kommuner och Landsting.


Debattartikeln har publicerats i Computer Sweden, 2013-03-20, och på dagenssamhälle.se, 2014-03-21.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!