Publicerad: 18 januari 2014

Hindra oss inte från att bygga miljö- och energismart

På många håll i landet har vi en skriande bostadsbrist. Samtidigt måste framtidens samhällen byggas miljö- och energismart. Det är därför mycket olyckligt att bostadsminister Stefan Attefall ska lägga ett lagförslag som bromsar utvecklingen av en klimatsmart byggnadssektor.

Miljöutmaningarna som vi står inför kräver att vi agerar här och nu för att skapa goda och hälsosamma miljöer åt kommande generationer. Nyckeln är att arbeta för en byggnadssektor med betydligt lägre energiförbrukning. I dag står landets byggnader för drygt 40 procent av Sveriges totala energiförbrukning – det är inte hållbart.

I statens byggregler finns krav om hur energieffektiva nya bostäder måste vara. Men kraven är låga – lägst i Norden. Därför har kommuner och flera byggföretag i många år själva satsat på att få fram bostadsområden som är betydligt mer energisnåla än vad staten kräver.

Byggföretagen tar på eget initiativ fram nya innovativa lösningar för energieffektivisering av såväl befintliga byggnader som i nyproduktion, medan kommunerna driver på byggindustrins utveckling genom att ställa ambitiösa energikrav på nya flerfamiljshus i samband med att de säljer mark.

Kommunernas krav är också viktiga eftersom de säkerställer att byggbolag som köper kommunal mark inte bygger med för låg energistandard. Energikraven har bidragit till framväxten av flera moderna och miljö- och energismarta bostadsområden, bland annat i Västra hamnen i Malmö och Hammarby sjöstad i Stockholm – bostadsområden som fått mycket internationell uppmärksamhet.

Kommunernas energikrav viktiga för energi- och miljömålet

Kommunernas energikrav utgör en viktig drivkraft i arbetet för att Sverige ska nå regeringens energi- och miljömål. Men nu är regeringen själv på väg att driva igenom ett förslag som försämrar Sveriges möjligheter att nå dessa mål. Bostadsminister Stefan Attefall vill förbjuda kommunerna att ställa miljökrav på nya byggnader. Ett lagförslag går till omröstning i riksdagen under våren. Vi anser att det vore mycket olyckligt om det lagförslaget röstades igenom.

Bostadsministerns avsikt att öka bostadsbyggandet är god. Det byggs alldeles för få bostäder i dag. Men förslaget kommer inte att bidra till ett ökat byggande.

De kalkyler som förslaget grundas på, och som säger att kommunernas energikrav gör bostadsbyggandet dyrare, stämmer inte. Beräkningarna har gjorts av en utredning som utgått från teoretiska studier och grova uppskattningar istället för att titta på verkliga byggprojekt. I utredningen framgår inte heller vad som är ett särkrav. Att då dra slutsatser om att särkraven avsevärt fördyrar bostadsbyggandet blir direkt felaktigt. Dessutom har utredningen ett alldeles för kort perspektiv. Den räknar endast på själva byggkostnaden och har inte tagit in de lägre driftkostnaderna – energisnåla bostäder är inte bara bra ur ett miljöperspektiv, de ger också de boende låga driftskostnader.

Inget samband mellan energikrav och bristen på bostäder

Det finns inget samband mellan kommunernas energikrav och att det byggs för få bostäder. Dock vill vi, precis som bostadsministern, att kommunernas krav på nya flerfamiljshus ska bli mer enhetliga. Detta är inte en lösning på dagens bostadsbrist, men det kan göra vardagen enklare för byggbolagen. Därför har SKL, med hjälp av byggbranschen och flera storstadskommuner, tagit fram en rekommendation för hur landets kommuner kan ställa krav enligt en gemensam och tydlig nivå. Denna nivå är betydligt mer ambitiös än statens energikrav. SKL kommer också att bjuda in branschen till samarbete för att höja nivån allteftersom byggindustrins utveckling går framåt. Det är bra om regeringen skärper statens byggregler. Men det behövs inte bara bättre nationella minimiregler, det behövs också ambitiösa kravnivåer för de som vill gå före.

För att ge de rätta förutsättningarna för ett industriellt byggande av energieffektiva bostäder så är tidsmässig framförhållning viktig, och lovande initiativ ska uppmuntras. Därför kommer de koncept som branschen redan utvecklat utifrån SABO:s upphandling av Kombohus Plus anses uppfylla SKL:s rekommenderade krav.

Vi är övertygade om att ett närmare samarbete mellan byggbranschen och kommunerna är vägen till en ökad bostadsförsörjning. Istället för att förbjuda kommunerna att ställa tuffare miljö- och energikrav borde regeringen stimulera dem till att i dialog med byggbranschen skapa en hållbar färdplan för morgondagens energi- och kostnadseffektiva bostadsbyggande.

Anders Knape
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Pierre Olofsson
VD, Skanska Sverige AB


Debattartikeln har publicerats på svd.se/brannpunkt 2014-01-18.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!