Publicerad: 24 april 2015

Gyllene tillfälle att utveckla svensk skola

SKL har och tar ett stort ansvar för skolan och Sveriges elever. Resultaten i skolan behöver bli bättre, samtidigt som elever, lärare och rektorer ska trivas, skriver Lena Micko.

En lärare som hjälper två elever.

SKL kan både sporra och stödja kommuner att bli ännu bättre på att styra skolan. Vi ska också förhandla fram långsiktiga avtal med de fackliga parterna. Jag har ett stort hopp om att vi kommer att lyckas bra med detta under de kommande åren.

Alla som haft en bra lärare vet vad hon eller han betyder i form av inspiration och stöd – ja lust att lära och gå till skolan. Som elev hoppas man få de lärarna och – kanske ännu mer – hoppas vi som föräldrar att våra barn får de lärarna. Som ordförande för Sveriges största arbetsgivarorganisation ser jag självklart sambandet mellan bra arbetsledning och bra lärare. En given utgångspunkt är att alla elever ska få bra lärare.

Lärare ska få vara lärare

Bra lärare är avgörande för elevernas resultat, brukar det heta. Och det är verkligen sant. Bra lärare bygger på en rad faktorer. Några kan vi som arbetsgivare påverka – arbetsmiljö, kompetensutveckling och lön. Lärare ska få vara just lärare och också tillåtas växa i yrket. Andra faktorer beror mer på individen själv och den statliga lärarutbildningen – lämplighet, attityd och pedagogisk och ämnesmässig grundkompetens. Dagens starka engagemang hos de fackliga organisationerna, staten och huvudmännen är ett gyllene tillfälle att tillsammans utveckla läraryrket, förbättra tilliten mellan alla aktörer och locka fler att bli lärare. Jag kommer att jobba för att ta vara på den möjligheten.

Jag menar att det också är värdefullt om diskussionen om skolan i större utsträckning handlar om ett nyanserat sökande efter lösningar på problem och efter verksamhet som fungerar bra. Det är också det anslaget SKL haft en längre tid och som jag vill att förbundet fortsätter med – att med fakta i grunden lyfta fram vägar framåt för den svenska skolan.

Att visa på det som fungerar betyder inte att blunda för svårigheter. Tvärtom, våra förslag på lösningar handlar om att förebygga och möta skolans utmaningar. Ett exempel på att vi tar skolans problem på allvar är vår nya satsning SKL:s Skolanalys. Vi kommer att erbjuda kommuner som under en längre tid haft svaga eller vikande skolresultat stöd att analysera och förbättra sina skolresultat. Ett annat exempel är vår satsning Sveriges Viktigaste Jobb för att bland annat öka intresset för läraryrket. Allt fler vill idag bli lärare, men behovet är som alla vet mycket stort.

Bra dialog mellan stat och huvudmän behövs

Lika mycket som lärare behöver göra sitt jobb i skolan och lokalpolitiker behöver ta sitt ansvar för styrning och uppföljning, så behöver staten och huvudmännen ha en tät och bra dialog. Det har länge varit si och så med den saken, vilket ibland lett till dåligt förankrade reformer och olika bilder av hur skolans utmaningar bäst kan mötas. En aktuell fråga som kräver snabba gemensamma beslut gäller villkoren för de många asylsökande och nyanlända barnen i svenska skolor. Landets skolor har en fantastisk möjlighet att ge dessa barn en bra start i sitt nya land. Men då krävs också ett bättre stöd från staten, bland annat i form av ersättning för kommunernas faktiska kostnader.

Som sagt har jag positiva förhoppningar för den svenska skolan. Vi är många som arbetar för skolans utveckling. Ett tecken på det är att allt fler lärare tar plats i debatten och sätter ljus på professionens egna frågor. Jag är övertygad om att det på sikt kommer att stärka läraryrket.

Lena Micko
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln har publicerats i Skolvärlden 2015-04-24.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!