Publicerad: 29 augusti 2014

Förstatligande inget bra recept

SKL håller inte med Heidi Stensmyren på Sveriges läkarförbund om att ett förstatligande skulle göra vården bättre. Tvärtom skulle byråkratin öka.

Två läkare som står och diskuterar.

Sveriges läkarkår vill att staten ska bestämma var läkare och övrig vårdpersonal ska jobba samt önskar ytterligare reglering av hur arbetet ska utföras. Det är budskapet i Heidi Stensmyrens inlägg på SvD Brännpunkt 25/8 där hon vill förstatliga vården.

Det innebär att Läkarförbundet nu förordar att läkare ska tjänstgöra på en ort som anvisats av staten, som i vissa nordiska länder. Tidigare har förbundets krav gentemot oss som företräder arbetsgivarna varit att skapa fler tjänster i storstäderna.

Heidi Stensmyren konstaterar, vilket är helt korrekt:

"Vi har en vård i Sverige med resultat i världsklass i kvalitet och behandlingsresultat, en vård som vi har anledning att vara stolta över." Och tillägger: "Internationella jämförelser visar med önskvärd tydlighet att den svenska sjukvården håller mycket hög kvalitet. Vården är också jämförelsevis jämlikt fördelad och ges efter behov".

Statligt styrd verksamhet får låga betyg

Hur slutsatsen kan bli att en verksamhet med ovan nämnda omdömen behöver statlig styrning är en gåta. Det är mer regel än undantag att statligt styrd verksamhet får låga betyg när medborgarna tillfrågas.

I SKL:s vitbok över tillståndet ibland annat sjukvården återfinns följande fakta:

  • De medicinska resultaten är bland de bästa i världen samtidigt som kostnaderna är relativt låga jämfört med andra utvecklade länder.
  • Tillgången till vård är god, 8 av 10 anser att de har tillgång till den vård de behöver.
  • Vårdgarantin följs i 9 av 10 fall.
  • Den svenska cancervården har bland de bästa överlevnadsresultaten i världen.

Sveriges sjukvårdshuvudmän gör ett gott arbete. Det motsäger inte att problem och utmaningar finns. Ett av verktygen för att åskådliggöra skillnader i medicinska resultat mellan regionerna och landstingen är Öppna Jämförelser (ÖJ). Enligt den senaste rapporten har resultaten för de största sjukdomsgrupperna förbättrats över tid på en övergripande nationell nivå. Vi vet från ÖJ att det är möjligt att på kort tid vända negativa trender och uppnå goda och hållbara resultat.

Utvecklingen kräver samverkan och omvärldsbevakning

Vi har en snabb och spännande utveckling inom vården. Nya avancerade behandlingsmetoder, en snabb medicinteknisk utveckling och nya läkemedel som botar och lindrar sjukdomar som tidigare ansågs obotliga. Det kräver en ökad samverkan och omvärldsbevakning. Vi arbetar heller inte längre i isolerade stuprör i regioner och landsting. Ett flertal genomgripande samarbeten, stödda av SKL och ibland med överenskommelser med staten, har förändrat bilden radikalt. Några exempel:

  • En landstingsgemensam process för ordnat införande av nya läkemedel ska leda till att alla patienter, oavsett var man bor i landet, får tillgång till samma effektiva och ändamålsenliga behandling med nya läkemedel.
  • Flera Nationella Programråd har etablerats för att öka lärande och samverkan mellan landstingen, för att identifiera och initiera nationellt gemensamma förbättringsområden och bidra till en mer jämlik vård.
  • Genom regional och nationell samverkan ska Regionala cancercentrum (RCC) tillsammans med regioner och landsting skapa en mer patientfokuserad, jämlik, säker och effektiv cancervård. Nationella vårdprogram, nivåstrukturering och utveckling av patientmedverkan sker inom ramen för RCCs arbete.
  • Nyss genomförda strokekampanjen, som ledde till minskat lidande för patienter, och minskade vårdkostnader följs upp av planering för en genomgripande kraftsamling kring hälsofrämjande insatser där samtliga landsting och regioner deltar.

Det finns heller ingen entydighet i att små landsting generellt har sämre resultat i de omfattande mätningar och utvärderingar vi gör av vårdens kvalitet eller för den delen patienternas upplevelser av den. Flera små landsting hävdar sig mycket väl i kvalitetsjämförelser och patientenkäter.

Ett förstatligande av vården leder till en centralistisk och byråkratisk struktur med beslutsfattande mycket långt från den verklighet där patienter och vårdens personal befinner sig. Styrkan med lokal demokrati är att medborgarna har nära till beslutsfattarna – och ett lokalt ansvarsutövande.

Anders Knape
Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting


Repliken har publicerats på svd.se, samt i en förtkortad version i Svenska Dagbladet, 2014-08-29.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!