Publicerad: 28 december 2017

Förlossningsvården ska bli ännu bättre

Vi har anledning att vara stolta över de resultat som mödrahälsovården och förlossningsvården når varje dag, dygnet runt. Men det finns utmaningar och ett stort förbättringsarbete pågår.

Graviditetsregistret visar att majoriteten av kvinnorna är nöjda med sin förlossning vid hemgång från BB. Antalet allvarliga bristningar har minskat med 25 procent från 2014 till 2017, men det finns variationer i landet som inte är acceptabla.

SKL har nu tagit initiativ till en helt ny nationell enkät, ”Graviditetsenkäten”. Med start 2018 kommer alla gravida kvinnor i Sverige att kunna besvara en enkät via Vårdguidens e-tjänst 1177. Vården behöver involvera blivande föräldrar och lyssna på deras erfarenhet och förslag i större utsträckning än idag. Enkäten utformas i samarbete med Graviditetsregistret, Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). Barnmorskorna har en viktig roll här att få gravida att känna till enkäten och uppmuntra dem att besvara den i alla tre steg: under graviditet, efter förlossning och ett år efteråt.

Resultatet ska leda till att mödrahälsovården och förlossningsvården formas efter kvinnors behov i högre grad än vad som sker idag. Graviditetsenkäten kommer under många år att ge goda kunskaper om föräldrarnas erfarenheter.

Vi måste börja tänka nytt och inte ensidigt fokusera enbart på förlossningsögonblicket. Känslan av trygghet skapas redan på mödrahälsovården och eftervården kan vara helt avgörande för kvinnors fysiska och psykiska hälsa framåt. Under hösten 2017 har landsting och regioner inom ramen för SKL genomfört en kartläggning av vårdkedjan i hela landet för att se hur det ser ut och identifiera framgångsrika exempel. Resultatet kommer att presenteras i början av 2018.

Redan nu kan vi berätta om några lärdomar ur den kartläggningen:

  • Flera sjukhus, bland annat Södertälje sjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala, har utvecklat en BB hemma-verksamhet. Alla föderskor från närområdet erbjuds en uppföljning via telefonsamtal och hembesök efter behov inom de närmsta dagarna efter förlossningen.
  • INFÖR-gruppen är en nystartad verksamhet i Södertälje som riktar sig till utlandsfödda kvinnor som inte talar svenska och som har begränsad kunskap om det svenska samhället och sjukvårdssystemet. Verksamheten erbjuder den gravida kvinnan en personlig kontakt med barnmorska eller undersköterska på Södertälje BB.
  • Barnmorska hela vägen: I Sollefteå pågår ett projekt där en grupp barnmorskor erbjuder kvinnor möjligheten att bli förlöst av den barnmorska som de blev vårdade av under graviditeten. Det övergripande syftet är att öka kontinuiteten under vårdkedjan och tryggheten hos kvinnan. Arbetet är en del av ett forskningsprojekt och resultaten kommer att utvärderas och följas upp.

Sedan 2015 arbetar regeringen och SKL tillsammans för att stödja landsting och regioner i deras arbete för att förbättra kvinnors hälsa, inte minst inom förlossningsvården med tydliga mål: förlossningsskador ska minska, blivande föräldrars upplevelse av kvalitet i vården ska öka, vårdkedjan ska hänga ihop och förlossningsklinikers möjlighet att behålla och attrahera personal ska öka.

Vårdens medarbetare är den viktigaste resursen. Det gäller förstås också barnmorskor och andra medarbetare i och kring förlossningsvården. Vi jobbar tätt tillsammans med barnmorskor, både nationellt och på arbetsplatserna för att ständigt förbättra arbetsmiljön. Att medarbetarna har goda förutsättningar att använda sin höga kompetens gör svensk förlossningsvård ännu bättre.

Svensk förlossningsvård har mycket goda medicinska resultat. Det måste hela tiden finnas med i debatten. Att utmåla svensk förlossningsvård som en vård i kris bidrar till överdriven oro hos blivande föräldrar och riskerar att leda till sämre beslut. Med det tydligt, ska vi ta oss an de problem som de facto finns. Det arbetet pågår med full kraft, inte minst utifrån kvinnornas egna upplevelser. Vårt fokus är att blivande föräldrar ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten.

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL
Eva Estling, samordnare kvinnors hälsa, SKL

Debattartikeln är publicerad på Altingets debattsida den 28 december 2017

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!